Főoldal » Archív » A kerékpáros férfi dühében kulacsával megdobta az úton haladó autót, ellene a Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi Járásbíróságon

A vád­lott és fia kerék­pár­ral egy­más mögött köz­le­ke­dett 2017. szep­tem­ber 2-án a dél­előt­ti órák­ban a 35-ös számú főúton, Haj­dú­bö­ször­mény felől halad­tak Gör­be­há­za irányába.

Az elől hala­dó vád­lott ész­lel­te, hogy vele szem­ben, az álta­la igény­be vett for­gal­mi sáv­ban köze­le­dik felé két gép­ko­csi, melyek egy har­ma­dik jár­mű­vet előz­tek. Tar­tott attól, hogy az elő­zést végző gép­jár­mű­vek olyan közel kerül­het­nek hoz­zá­juk, hogy elso­dor­hat­ják őket, ezért a jobb kezé­ben lévő, folya­dék­kal félig töl­tött, 0,7 lite­res műanyag kula­csot az elő­zést vég­re­haj­tó máso­dik jármű felé dobta. A kulacs az autó motor­ház­te­te­jé­re esett, onnan a szél­vé­dő­be csa­pó­dott, mely­nek követ­kez­té­ben a motor­ház­te­tő behor­padt, a szél­vé­dő bal olda­la pedig bere­pedt. Az érin­tett gép­ko­csi­ban 4 utas tar­tóz­ko­dott, akik nem sérül­tek meg, de a szél­vé­dő­ben 30.500 Ft kár kelet­ke­zett, mely­nek meg­té­rí­té­sé­re a jármű tulaj­do­no­sa pol­gá­ri jogi igé­nyét előterjesztette.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel KRESZ sza­bályt sze­gett, mivel köz­le­ke­dé­se során a személy- és vagyon­biz­ton­sá­got veszé­lyez­tet­te, máso­kat a köz­le­ke­dé­sük­ben indo­ko­lat­la­nul zavart.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.