Főoldal » Archív » A kisbolti eladó és az állampolgárok akadályoztak meg egy rablást – vádemelés – FOTÓVAL

Riasz­tó­pisz­tollyal kísé­relt meg rabol­ni egy férfi, azon­ban az eladó ellen­állt, majd egy járó­ke­lő beavat­ko­zá­sa mene­kü­lés­re kész­tet­te, a Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt a táma­dó ellen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 24 éves férfi 2018. janu­ár 17-én  az esti órák­ban, ittas álla­pot­ban, az arcát feke­te sap­ká­val és sál­já­val takar­va bement a X. kerü­let, Üllői úton talál­ha­tó kis­bolt­ba, ahol a kiszol­gá­ló pult­hoz lépett. A férfi elő­vett egy tűz­fegy­ver­nek lát­szó riasz­tó­pisz­tolyt és azzal a pult mögött lévő eladó mell­ka­sá­ra cél­zott, majd fel­szó­lí­tot­ta őt a kasszá­ban lévő kész­pénz átadá­sá­ra, amely­hez oda­do­bott neki egy szemeteszsákot.

A sér­tett azon­ban nem volt haj­lan­dó átad­ni a bevé­telt, a pult mögül kijött, miköz­ben a vád­lott a riasz­tó­pisz­tolyt tovább­ra is felé irá­nyít­va követ­te őt, majd az eladó a fegy­ver csö­vé­re ráfo­gott és azt lefe­lé nyom­ta. Ezt köve­tő­en az alkal­ma­zott dula­kod­ni kez­dett a rab­ló­val, amely során mind­ket­ten a föld­re estek. Idő­köz­ben az üzlet­be lépett egy vásár­ló, aki segít­sé­gül hívott egy járó­ke­lőt. A segí­tő ráki­a­bált a vád­lott­ra, aki ennek hatá­sá­ra a riasz­tó­pisz­tolyt és a zsá­kot hát­ra­hagy­va elme­ne­kült a hely­szín­ről. Az eladó a dula­ko­dás során könnyű sérü­lést szenvedett.

A ter­hel­tet a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ala­pos nyo­mo­zás­sal azo­no­sí­tot­ta, és 2018. novem­ber 23-án elfogta.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.

A férfi letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett köz­le­mény és fotó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szembeszallt-a-fegyveressel