Főoldal » Hírek » A kiszabható leghosszabb elzárást kapta a besurranó tolvaj - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság jog­erő­sen 90 nap elzá­rás­ra ítél­te azt a  fér­fit, aki egy sal­gó­tar­já­ni csa­lá­di ház kert­jé­ből lopott el egy létrát. 

A vád sze­rint a vád­lott 2020. janu­ár 4-én, dél­után, a kerí­té­sen átmász­va bement egy sal­gó­tar­já­ni csa­lá­di ház kert­jé­be, ahon­nan ellop­ta a pad­lás­fel­já­ró­hoz támasz­tott vas­lét­rát. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott 10.000 Ft kár később meg­té­rült, mert a lét­rát a vád­lott házá­nál meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

A besur­ra­nó tol­vaj ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat, és bár a cse­lek­mény tár­gyi súlya nem kima­gas­ló, de mivel a férfi koráb­ban több­ször volt már bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, az ügyész­ség elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az elzá­rás rövid tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­sel járó bün­te­tés, leg­rö­vi­debb tar­ta­ma öt, leg­hosszabb tar­ta­ma kilenc­ven nap, amit büntetés-végrehajtási inté­zet­ben kell vég­re­haj­ta­ni. Főként azok­kal az elkö­ve­tők­kel szem­ben cél­sze­rű alkal­maz­ni, akik­kel szem­ben szo­ci­á­lis, gaz­da­sá­gi, csa­lá­di vagy élet­ko­ri viszo­nya­ik­ra tekin­tet­tel hosszabb sza­bad­ság­vesz­tés, pénz­bün­te­tés vagy köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sa cél­sze­rűt­len, avagy aki­ket az elzá­rás az eny­hébb bün­te­tő­jo­gi intéz­ke­dé­sek­nél (meg­ro­vás, pró­bá­ra bocsá­tás, jóvá­té­te­li munka) haté­ko­nyab­ban tart­hat vissza bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetésétől.

A vissza­eső vád­lot­tal szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az elzá­rás maxi­mu­mát, 90 napot sza­bott ki, ame­lyet az ügyész mel­lett a vád­lott is tudo­má­sul vett, így az íté­let jog­erő­re emelkedett.