Főoldal » Hírek » A kiszabható legsúlyosabb büntetést kapta a kábítószer hatása alatt halálos balesetet okozó fiatalkorú - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hét év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság azt a fia­tal­ko­rút, aki bedro­goz­va oko­zott halá­los bal­ese­tet egy lopott autó­val Salgótarjánban.

A jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző fiú 2020 novem­be­ré­ben Karancs­lap­új­tőn ello­pott egy gép­jár­mű­vet, amit a reg­ge­li órák­ban pszi­cho­ak­tív anya­gok­tól és nyug­ta­tó­tól bódult álla­pot­ban veze­tett a 21-es számú főúton. Egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­ba a meg­en­ge­det­tet meg­ha­la­dó, vala­mint az út vonal­ve­ze­té­sé­hez és az útbur­ko­lat csú­szós álla­po­tá­hoz képest is eltúl­zott sebes­ség­gel haladt be, átsod­ró­dott a bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol fron­tá­li­san ütkö­zött egy autó­val. A bal­eset­ben a másik gép­ko­csi uta­sai, egy idős házas­pár éle­tü­ket vesztették.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2021 feb­ru­ár­já­ban emelt vádat a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­ből szö­kött, ezért letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú ellen.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügy­ben elő­ké­szí­tő ülést tűzött ki, ahol – mivel a vád­lott tel­jes körű beis­me­rő val­lo­mást tett – dön­tést is hozott. A vád­irat­tal egye­ző­en halált okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­ben és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a fiút, őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül hét év hat hónap bör­tön­bün­te­tés­re, tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint tíz év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá köte­lez­te a 911.253 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

A fia­tal­ko­rú­ak­ra vonat­ko­zó bün­te­tés­ki­sza­bá­si sza­bá­lyok sze­rint a hét év hat hóna­pi sza­bad­ság­vesz­tés volt az ügy­ben kiszab­ha­tó maxi­mum, az ügyész­ség a vád­irat­ban ezt is indít­vá­nyoz­ta, ezért a dön­tést az ügyész tudo­má­sul vette. Az íté­let ellen a vád­lott, a tör­vé­nyes kép­vi­se­lő és a védő sem jelen­tett be fel­leb­be­zést, ezért az az elő­ké­szí­tő ülé­sen jog­erő­re is emelkedett.

A rend­őr­ség tudó­sí­tá­sa és fény­ké­pei az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-salgotarjani-halalos-baleset-okozoja