Főoldal » Hírek » A kiszabott fegyházbüntetés helybenhagyását indítványozza az ügyészség a szexuális erőszakot elkövető vádlottra - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán annak a zala­eger­sze­gi fér­fi­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki több kis­ko­rú sér­tett sérel­mé­re köve­tett el sze­xu­á­lis cselekményeket.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a 64 éves férfi bol­ha­pi­a­co­kon hasz­nált cik­kek áru­sí­tá­sá­val fog­lal­ko­zott. Gyak­ran került kap­cso­lat­ba nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élő, könnyen befo­lyá­sol­ha­tó gye­re­kek­kel, aki­ket az eláru­sí­tó helyen tárolt tár­gyak őrzé­sé­vel bízott meg. Ellen­té­te­le­zés­ként kisebb érté­kű hasz­ná­la­ti tár­gya­kat adott nekik, vala­mint alkal­man­ként - szü­le­ik enge­dé­lyé­vel - stran­dol­ni, étkez­ni vitte őket. Elő­for­dult, hogy a gye­re­kek a hét­vé­gét is vele töl­töt­ték. Az ilyen közös prog­ra­mok során a fel­ügye­le­té­re bízott kis­ko­rú­ak­hoz több­ször sze­xu­á­lis indít­ta­tás­sal köze­le­dett, sérel­mük­re sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket is végzett.

2017 nya­rán a vád­lott a ker­tes ingat­la­ná­val szem­köz­ti ház­ban tar­tóz­ko­dó kis­ko­rú lányok előtt több­ször sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta magát. Emel­lett 2018. júli­u­si elfo­gá­sát meg­elő­ző­en nagy szám­ban töl­tött le az inter­net­ről és tárolt szá­mí­tó­gé­pén kis­ko­rú­ak­ról - jel­lem­ző­en 18 év alat­ti fiúk­ról - készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket is.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak, sze­xu­á­lis vissza­élés, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se, sze­mé­rem­sér­tés, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 15 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés, illet­ve eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sa iránt ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.