Főoldal » Archív » A kocsmából hazafele életveszélyesen bántalmazta egy nőismerősét - vádemelés - VIDEÓVAL

Szá­mon kérte isme­rő­sét, miért nem segít neki, hogy tovább legyen szál­lá­sa egy lovar­dá­ban, majd élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a férfi ellen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 41 éves férfi 2011 júni­u­sá­ban egy X. kerü­le­ti lovar­dá­ban kapott szál­lást. 2011. júni­us 7-én a dél­utá­ni órák­ban a férfi a szál­lá­sán egy nőis­me­rő­sé­vel ita­loz­ni kez­dett, ame­lyet az esti órák­ban egy köze­li kocs­má­ban folytattak.

A lovas­ta­nyá­ra vissza­fe­le a vád­lott fele­lős­ség­re vonta a nőt, hogy miért nem járt el az érde­ké­ben, hogy tovább marad­has­son a lovar­dá­ban. Miköz­ben a sér­tet­től magya­rá­za­tot köve­telt, hátul­ról lök­dös­ni kezd­te őt, majd a fejét több alka­lom­mal, ököl­lel meg­ütöt­te, illet­ve miu­tán a nő a föld­re esett megrugdosta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több­szö­rös csont­tö­rést és kopo­nya­űri vér­zést szen­ve­dett, amely utób­bi élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minősül.

A férfi a bán­tal­ma­zást köve­tő­en isme­ret­len hely­re mene­kült, ezért elle­ne euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot is kibo­csá­tot­tak a magyar ható­sá­gok. Más bűn­cse­lek­mény miatt az oszt­rák rend­őr­ség elfog­ta a fér­fit, majd 2017 már­ci­u­sá­ba átad­ta a magyar nyo­mo­zó hatóságnak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.

A rend­őr­ség által az elfo­gás­ról koráb­ban köz­zé­tett videó itt elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kulfoldon-bujkalt-a-bantalmazo-videoval