Főoldal » Hírek » A kórház területén bántalmazta a sértettet - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki barát­nő­je kór­há­zi keze­lé­sé­ért hibáz­tat­ta a sér­tet­tet, ezért megverte. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2022. május 17-én, éjjel, az esz­ter­go­mi kór­ház bejá­ra­tá­hoz ment, mivel tudo­má­sá­ra jutott, hogy barát­nő­je kór­ház­ba került. A férfi dühös volt ami­att, hogy tudo­má­sa sze­rint a párja az este folya­mán a sér­tet­tel fogyasz­tott alko­holt, ezért a sér­tett fér­fit hibáz­tat­ta a barát­nő­je kór­há­zi kezeléséért.

A sér­tett ugyan­csak a kór­ház­ba tar­tott, ami­kor az elkö­ve­tő őt előbb hátul­ról a tar­kó­ján,  majd fején több­ször meg­ütöt­te. A föld­re esett sér­tet­tet az elkö­ve­tő több­ször fejen rúgta, és ököl­lel ütle­gel­te. A sér­tett­nek emi­att több nyolc napon belül gyó­gyu­ló hám­sé­rü­lé­se, duz­za­na­ta kelet­ke­zett, a cse­lek­mény alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés okozására.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.