Főoldal » Hírek » A kórházi támadó letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A kül­föl­di fér­fi­val szem­ben a meg­ala­po­zott gyanú már súlyo­sabb; a Fővá­ro­si Főügyész­ség továb­bi három hónap­pal indít­vá­nyoz­ta meg­hosszab­bí­ta­ni a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tot­tat foly­ta­tó­la­go­san kihall­gat­ta, és vele súlyo­sabb minő­sí­tést közölt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 37 éves kül­föl­di férfi 2021. már­ci­us 13-án a dél­utá­ni órák­ban egy VI. kerü­le­ti kór­ház­ban elő­ször egy beteg­tár­sát foj­to­gat­ni kezd­te, és több­ször mell­ka­son ütöt­te, táma­dá­sá­val csak a sér­tett segít­sé­gért kiál­tá­sa miatt érke­ző ápo­lók lát­tán hagyott fel. Ezután a szom­széd kór­te­rem­ben, sebé­sze­ti ollók­kal súlyo­san bán­tal­ma­zott egy véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban, alta­tás­ban lévő nőt. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A gya­nú­sí­tott ezek után az őt meg­fé­kez­ni pró­bá­ló egyik ápo­ló­nő­re támadt, meg­kí­sé­rel­te mell­kas tájé­kon meg­szúr­ni, aki a szú­rá­so­kat egy maga elé tar­tott kuka­te­tő­vel el tudta hárítani.

A dühön­gő gya­nú­sí­tot­tat a kór­ház biz­ton­sá­gi őre­i­nek sike­rült meg­fé­kez­nie, ennek során egyi­kük a kezén szúrt, könnyű sérü­lést szenvedett.

Az alta­tás­ban lévő, súlyo­san bán­tal­ma­zott nő az azon­nal meg­kez­dett orvo­si beavat­ko­zás elle­né­re, 2021. már­ci­us 17-én meghalt.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re, több ember sérel­mé­re, és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tett kísér­le­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A BRFK élet­vé­del­mi nyo­mo­zói a súlyo­sabb bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ját a fér­fi­val közölték.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság koráb­ban elren­del­te a kül­föl­di férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2021. ápri­lis 16. nap­já­ig és a vég­re­haj­tá­sát az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­ben ren­del­te el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, a nyo­mo­zás állá­sá­ra és érde­ke­i­re, vala­mint a ter­helt sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re tekin­tet­tel, tovább­ra is csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­re jöhet szóba, ezért a nyo­mo­zá­si bíró­nál indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítására.

A főügyész­ség a letar­tóz­ta­tást tovább­ra is az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­ben indít­vá­nyoz­ta végrehajtani.