Főoldal » Hírek » A korszerű kommunikáció fontossága az ügyészség számára
Három év telt már el azóta, hogy az ügyész­ség új utak­ra lépett és új plat­for­mo­kon is igyek­szik bemu­tat­ni az ügyész­ség mun­ká­ját, ismer­tet­ni az egyes ügyek­ben tett intéz­ke­dé­se­it, vala­mint fel­hív­ni a figyel­met töb­bek között arra, hogy milyen maga­tar­tá­sok szá­mít­hat­nak bűn­cse­lek­mény­nek, illet­ve, hogy milyen módon kerül­he­tő­ek el, hogy egyes bűn­cse­lek­mé­nyek sér­tett­je­i­vé váljunk.
 
Dr. Faze­kas Géza, a Leg­főbb Ügyész­ség szó­vi­vő­je bemu­tat­ja a vál­toz­ta­tá­so­kat, és azok hatá­sa­it is.
 
Köszön­jük, hogy együtt tar­ta­nak velünk ezen az úton!