Főoldal » Archív » A kötekedő férfi az őt békíteni próbáló sértettet verte meg

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár­ban az egyik komá­ro­mi szó­ra­ko­zó­he­lyen verekedett. 

A vád­lott 2018. janu­ár 5-én, éjsza­ka az egyik komá­ro­mi szó­ra­ko­zó­he­lyen ittas álla­pot­ban kia­bált, ille­tő­leg az egyik ven­dég­gel köte­ke­dett. Emi­att a fér­fit a szó­ra­ko­zó­hely tulaj­do­no­sa kikí­sér­te, de ő ennek elle­né­re rövid­del később vissza­tért, és tovább­ra is agresszí­ven visel­ke­dett. A szin­tén itt szó­ra­ko­zó sér­tett békí­te­ni, csi­tí­ta­ni pró­bál­ta a vád­lot­tat, akit végül kikí­sért a bejá­ra­ti ajtó­ig. A férfi ezután az egyik üzlet irá­nyá­ba indult, azon­ban néhány méter meg­té­te­lét köve­tő­en vissza­for­dult, és a sér­tet­tet min­den előz­mény nél­kül ököl­lel, nagy erő­vel, az arcán meg­ütöt­te, mely­nek követ­kez­té­ben a bán­tal­ma­zott a föld­re esett. A táma­dó ezután a föl­dön négy­kéz­láb álló sér­tett fejé­be nagy erő­vel bele­rú­gott. A sér­tett továb­bi bán­tal­ma­zá­sá­nak a ven­dé­gek és a pul­tos vetett véget.

A sér­tett férfi nyolc napon túl gyó­gyu­ló – a szem­üreg keret töré­sé­vel járó – arc­sé­rü­lést szen­ve­dett. Ezen túl­me­nő­en három foga is meg­sé­rült, melyek közül az egyik csak fog­pót­lás­sal állít­ha­tó hely­re, mely sérü­lés mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként értékelhető.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.