Főoldal » Hírek » A közös képviselőre támadt egy nő - Videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge és testi sér­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 200.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te azt a tata­bá­nyai nőt, aki azért bán­tal­maz­ta a tár­sas­há­zi közös kép­vi­se­lőt, mert szóvá tette a sza­bály­ta­lan hul­la­dék­el­he­lye­zést, amely­ről fotó­kat kívánt készíteni.

A vád­irat sze­rint a sér­tett nő egy tata­bá­nyai tár­sas­ház közös kép­vi­se­lő­je, aki 2019. novem­ber 01-én, 17 óra 30 perc­kor a tár­sas­ház udva­rán meg­lát­ta, hogy a nő és hoz­zá­tar­to­zói  papír hul­la­dé­kot helyez­nek el a tár­sas­ház­zal szem­be­ni ház előtt lévő sze­mét­tá­ro­ló mellé.

A sér­tett ekkor fel­szó­lí­tot­ta az elkö­ve­tőt és a másik két sze­mélyt, hogy a közel­ben lévő sze­lek­tív gyűj­tő­hely­re vigyék a sze­me­tet. Az elkö­ve­tő nem vála­szolt sem­mit, hanem beült a gép­ko­csi­já­ba. Ezután ész­lel­te, hogy a sér­tett fény­kép­fel­vé­telt kívánt készí­te­ni a gép­ko­csi­já­ról, ezért a jár­mű­ből kiszállt, és meg­in­dult a sér­tett felé. A sér­tett meg­ijedt és a köze­li épít­ke­zést fel­ügye­lő biz­ton­sá­gi őr lakó­ko­csi­já­hoz ment, hogy segít­sé­get kérjen.

Az elkö­ve­tő a sér­tet­tet ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, a haját és ruhá­za­tát rán­gat­ta, emi­att a sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló duz­za­na­ta keletkezett.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a vere­ke­dő nőt 200.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő fel­leb­be­zést jelen­tett be.