Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség egy embercsempész hálózat 5 tagját, köztük 3 rendőrt vett őrizetbe - VIDEÓVAL!

Az ügyész­ség a rend­őrö­ket bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya 2015. júli­us 29. nap­ján egy, Bács-Kiskun megye déli részén, Her­ceg­szán­tó tér­sé­gé­ben műkö­dő ember­csem­pész háló­zat több tag­já­nál tar­tott egy­ide­jű­leg ház­ku­ta­tást, majd 5 sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként. Az elfo­gá­sok­ra a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ság köz­re­mű­kö­dé­sé­vel került sor. Az elkö­ve­tők közül hár­man hiva­tá­sos rend­őr­ként tel­je­sí­tet­tek szol­gá­la­tot a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­ban. A rend­őrök szol­gá­la­ti viszo­nya 2015. júli­us 30. nap­já­val megszűnt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a rend­őrök figyel­ték az 51. számú főúton a jár­őrök moz­gá­sát, erről egy­más­sal és civil tár­sa­ik­kal folya­ma­to­san egyez­tet­tek, majd a meg­szer­zett infor­má­ci­ók­kal segí­tet­ték civil tár­sa­i­kat abban, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lí­tó gép­jár­mű ható­ság által tör­té­nő ellen­őr­zést elkerüljék.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2015. júli­us 30. nap­ján az 5 őri­zet­be vett sze­mély elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A kap­cso­ló­dó vide­ó­anyag letölt­he­tő innen.