Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség elutasította a Fővárosi Törvényszékről megszökött fogvatartott gyanúsítás ellen bejelentett panaszát

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt foly­tat nyomozást.

2019. már­ci­us 20-án – kór­há­zi ellá­tá­sát köve­tő­en – a más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő elkö­ve­tőt a nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő 2019. feb­ru­ár 15-én a bíró­sá­gon az íté­let kihir­de­té­se után meg­sze­rez­te az őt kísé­rő büntetés-végrehajtási fel­ügye­lő szol­gá­la­ti marok­lő­fegy­ve­rét, az őri­zet­ből kivon­ta magát és elme­ne­kült a tör­vény­szék épü­le­té­ből. Ezt köve­tő­en beült egy arra köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi­ba, amely­nek veze­tő­jét fegy­ver­rel fenye­get­ve arra kény­sze­rí­tet­te, hogy hajt­son ki a bel­vá­ros­ból. Az üldö­zés köz­ben a rend­őrök több­ször meg­kí­sé­rel­ték fel­tar­tóz­tat­ni a gya­nú­sí­tot­tat, aki – az intéz­ke­dés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – felé­jük cél­zott a pisz­tollyal, az eldo­bá­sá­ra vonat­ko­zó fel­szó­lí­tá­so­kat figyel­men kívül hagy­ta, azzal több alka­lom­mal lő moz­du­la­to­kat tett.

A gya­nú­sí­tott és védő­je a gya­nú­sí­tás köz­lé­se miatt panaszt jelen­tett be. A gya­nú­sí­tott a pana­szát érdem­ben nem indo­kol­ta, val­lo­mást nem tett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a meg­ala­po­zott gya­nút alá­tá­masz­tó bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, így a gya­nú­sí­tás tör­vé­nyes intéz­ke­dés volt, ezért a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az alap­ta­lan panaszt elutasította.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt, rend­őrök sérel­mé­re elkö­ve­tett fenti bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A gya­nú­sí­tott által az elkö­ve­tés­kor meg­va­ló­sí­tott egyéb bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság foly­tat nyomozást.