Főoldal » Hírek » A lakótársukat kínozták különböző módszerekkel a vádlottak

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta annak a huszon­éves nőnek és fér­fi­nak, vala­mint közép­ko­rú nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a sér­tet­tet egy bezárt lakás­ban hosszú időn keresz­tül rend­sze­re­sen fizi­ká­li­san és sze­xu­á­li­san is bán­tal­maz­ták, kínoz­ták, illet­ve megalázták.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, testi sér­tés bűn­tet­te, illet­ve zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen hosszú tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

Az első­fo­kú íté­let­ben meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a ter­hel­tek kihasz­nál­ták azt, hogy a sér­tett az egész­sé­gi álla­po­ta és a sze­mé­lyi­ség­je­gyei miatt nem volt képes a táma­dá­sok­kal szem­ben meg­fe­le­lő módon til­ta­koz­ni, ellen­áll­ni. A sér­tet­tet bezár­ták egy lakás­ba, ahol hosszabb időn keresz­tül rend­sze­re­sen, durva módon fizi­ká­li­san és sze­xu­á­li­san is bán­tal­maz­ták, kínoz­ták és megalázták.

A vád­lot­tak és az egyi­kük védő­je által beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek alap­ján eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett az első­fo­kú bíró­ság állás­pont­já­val, misze­rint a ter­hel­tek­kel szem­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog eljárni.