Főoldal » Hírek » Rendezvények » A legfőbb ügyész átadta a Heves Megyei Főügyészség megújult épületét Egerben

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is beszé­det mon­dott azon a meg­nyi­tó ünnep­sé­gen, mely­nek kere­té­ben sor került a Heves Megyei Főügyész­ség­nek is helyet adó, most fel­újí­tás­ra került pati­nás épü­let, a Tör­vény­ház átadá­sá­ra Egerben.

Az ere­de­ti­leg 1908-ban épült köz­épü­le­tet már a kez­de­tek­től közö­sen hasz­nál­ta az ügyész­ség és a bíró­ság, azon­ban az idők során a vala­mi­kor mind­két szer­ve­zet befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas ingat­lan nem csu­pán kor­sze­rűt­len­né, de egyre szű­kö­seb­bé is vált. Az így kiala­kult ked­ve­zőt­len mun­ka­kö­rül­mé­nyek 2015 decem­be­ré­ben indo­kolt­tá tet­ték az épü­let fel­újí­tá­sát, mely mun­ká­la­tok idén tavasszal feje­ződ­tek be.

A Tör­vény­ház - a tető­tér beépí­té­se foly­tán - továb­bi egy, az ügyész­ség keze­lé­sé­ben álló szint­tel bővült. Itt, és az alat­ta talál­ha­tó eme­let­ré­szen az újon­nan kiala­kí­tott és beren­de­zett iro­dák mel­lett több, a beköl­tö­ző 45 dol­go­zó mun­ka­vég­zé­sét segí­tő közös­sé­gi tér - köz­tük szak­könyv­tár - is helyet kapott. Az első­sor­ban a megyei főügyész­ség elhe­lye­zé­sé­re szol­gá­ló szin­te­ken új épü­let­gé­pé­sze­ti meg­ol­dá­so­kat alkal­maz­tak. Emel­lett kiala­kí­tás­ra került a XXI. szá­za­di köve­tel­mé­nyek­nek min­den­ben meg­fe­le­lő szá­mí­tás­tech­ni­kai hát­tér is. Mind­ezek­hez a for­rá­so­kat a Leg­főbb Ügyész­ség biztosította.

A Tör­vény­ház föld­szint­jén modern ügy­fél­cent­rum épült, ugyan­ak­kor barok­kos pom­pá­já­ban állí­tot­ták hely­re a máso­dik eme­le­ti dísz­ter­met, az úgy­ne­ve­zett nagy esküdt­szé­ki tár­gya­lót, vala­mint a főlép­cső­há­zat. Az épít­te­tők a kor­sze­rű­sí­tés mel­lett nagy gon­dot for­dí­tot­tak a műem­lék­vé­de­lem­re is, ami­nek ered­mé­nye­ként egy olyan épü­let átadá­sá­ra kerül­he­tett sor, mely vár­ha­tó­an hosszú időre meg­fe­le­lő körül­mé­nye­ket biz­to­sít a megyei szin­tű igaz­ság­szol­gál­ta­tás, így a megyei ügyé­szi szer­ve­zet szá­má­ra is.

Az ünne­pé­lyes meg­nyi­tón Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a beszé­dé­ben kiemel­te, hogy a tár­gyi fel­té­te­lek biz­to­sí­tá­sa a szük­sé­ges, de nem elég­sé­ges fel­té­te­le a jog­ál­la­mi jog­al­kal­ma­zás­nak. Tör­vé­nyes és egy­ben igaz­sá­gos dön­té­sek akkor szü­let­het­nek, ha min­den­ki tisz­tá­ban van azzal és köve­ti hiva­tá­sá­nak elve­it és szabályait.