Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » A legfőbb ügyész interjúja a Belügyi Szemlében
Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a Bel­ügyi Szem­le ripor­te­re­i­nek adott inter­jút. Az inter­jú­ban a leg­főbb ügyész a tör­té­ne­lem szem­üve­gén keresz­tül beszélt a magyar ügyész­ség­ről, majd kitért azok­ra a kér­dé­sek­re, amik jelen­leg és a vár­ha­tó közel­jö­vő­ben kihat­nak az ügyész­ség munkájára. 
 
Elárul­ta, mennyi­re tart­ja fon­tos­nak a gya­kor­la­ti munka mel­lett a tudományos-oktatói tevé­keny­sé­get és meg­tud­hat­juk azt is, mivel tölti szí­ve­sen a szabadidejét.