Főoldal » Hírek » A Legfőbb Ügyészség reagálása - tételesen cáfolható a Népszava összehasonlítása az un. Kaleta ügyben

Csúsz­ta­tá­so­kat tar­tal­maz a Nép­sza­va „Vád­al­ku nél­kül is jól járt Kale­ta” cím­mel meg­je­lent teg­na­pi cikke. A cikk az un. Kale­ta ügyet egy másik, tavaly novem­be­ri üggyel hason­lít­ja össze, ahol az elkö­ve­tőt – ellen­tét­ben a volt dip­lo­ma­tá­val – a bíró­ság gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

A két ügy­nek a körül­mé­nyei lénye­ge­sen külön­böz­nek.

A volt perui dip­lo­ma­ta ügyé­ben egy rend­be­li bűn­cse­lek­mény képez­te a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség alap­ját. A másik férfi kettő rend­be­li cse­lek­ményt köve­tett el, ezért vele szem­ben – a Bün­te­tő Tör­vény­könyv hal­ma­za­ti sza­bá­lyai sze­rint - akár hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

A volt dip­lo­ma­ta meg­sze­rez­te, míg a másik ter­helt a meg­szer­zé­sen túl a gyer­mek­por­nog­ráf képe­ket át is adta mások­nak.

A volt dip­lo­ma­ta bün­tet­len elő­éle­tű. A másik ügy ter­helt­jét koráb­ban már négy­szer elítél­ték – több sze­xu­á­lis jel­le­gű cse­lek­mény miatt. Őt ezt meg­elő­ző­en három év három hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, így az újabb ügy­ben a foko­za­tos­ság elve miatt sza­bott ki vele szem­ben a bíró­ság súlyo­sabb bün­te­tést.

Mint aho­gyan arról már koráb­ban beszá­mol­tunk, az elmúlt öt évben orszá­go­san 117 vád­lot­tal szem­ben szü­le­tett tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről vagy sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­se, tar­tá­sa miatt jog­erős íté­let.

Az ügyész­ség 74 vád­lott ese­té­ben indít­vá­nyo­zott vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, a bíró­ság ezt a bün­te­tést 69 vád­lott­nál szab­ta ki.

Az ügyész­ség 8 vád­lott­ra kért vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, ennek elle­né­re a bíró­ság jog­erő­sen csak az elkö­ve­tők felé­vel, azaz 4 vád­lot­tal szem­ben alkal­ma­zott vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést.