Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az első ügyé­szi tör­vény 1871. júni­us 10-ei kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból az Igaz­ság­ügyi Palo­ta Dísz­ter­mé­ben tar­tott ünnep­sé­gen – díszvendégként- Orbán Vik­tor, Magyar­or­szág minisz­ter­el­nö­ke és Polt Péter leg­főbb ügyész mon­dott beszé­det. A leg­főbb ügyész ezt köve­tő­en elis­me­ré­se­ket és pálya­dí­ja­kat adott át.

A Leg­főbb Ügyész­ség sajtóközleménye