Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség szakmai megállapításai az un. Sargentini-jelentés ügyészséget érintő részeivel kapcsolatban

Az ún. Sargentini-jelentés az Euró­pai Par­la­ment állás­fog­la­lá­sá­ra irá­nyu­ló indít­ványt tar­tal­maz arra hivat­koz­va, misze­rint az Euró­pai Uni­ó­ról szóló szer­ző­dés 7. cikke (1) bekez­dé­sé­nek meg­fe­le­lő­en meg kell álla­pí­ta­ni, hogy fenn­áll az egy­ér­tel­mű veszé­lye annak, hogy Magyar­or­szág súlyo­san meg­sér­ti az EUSZ 2. cik­ké­ben hivat­ko­zott értékeket.

A Taná­csi hatá­ro­zat­ra irá­nyu­ló javas­lat - „Az igaz­ság­szol­gál­ta­tás és más intéz­mé­nyek füg­get­len­sé­ge, vala­mint a bírák jogai” cím alatt sze­rep­lő - (19) pont­ja rög­zí­ti, hogy „a Velen­cei Bizott­ság több hiá­nyos­sá­got tárt fel az ügyész­ség­ről szóló 2011. évi CLXIII. tör­vény­ről és a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény­ről szóló, 2012. júni­us 19-én elfo­ga­dott véle­mé­nyé­ben. A GRECO a 2015. már­ci­us 27-én elfo­ga­dott jelen­té­sé­ben sür­get­te a magyar ható­sá­go­kat, hogy tegye­nek továb­bi lépé­se­ket a vissza­élé­sek meg­elő­zé­se és az ügyész­ség füg­get­len­sé­gé­nek erő­sí­té­se érde­ké­ben, töb­bek között azzal, hogy meg­szün­te­tik a leg­főbb ügyész újra­vá­laszt­ha­tó­sá­gát. A GRECO ezen kívül azt is kérte, hogy a ren­des ügyé­szek elle­ni fegyel­mi eljá­rá­sok legye­nek átlát­ha­tób­bak, és az ügyek másik ügyész­re tör­té­nő átosz­tá­sá­ra szi­go­rúbb jogi kri­té­ri­u­mok és indo­ko­lá­si köte­le­zett­sé­gek vonatkozzanak.

I.

Az Euró­pa Tanács Kor­rup­ció Elle­ni Álla­mok Cso­port­ja (GRECO) 2015 már­ci­u­si ple­ná­ris ülé­sén elfo­gad­ta a kor­rup­ció meg­elő­zé­sét a par­la­men­ti kép­vi­se­lők, a bírák és az ügyé­szek ese­té­ben érté­ke­lő IV. körös magyar jelen­tést. Ennek xiv.) aján­lá­sa sze­rint (a magyar ható­sá­gok) „i) újra mér­le­gel­jék a leg­főbb ügyész újra­vá­lasz­tá­sá­nak a lehe­tő­sé­gét, vala­mint ii) a magyar ható­sá­gok vizs­gál­ják felül azt a lehe­tő­sé­get, mely sze­rint egy kisebb­ség elér­he­ti azt, hogy a leg­főbb ügyész a man­dá­tu­ma lejár­tát köve­tő­en is hiva­tal­ban marad­jon, azál­tal, hogy a Par­la­ment­ben meg­aka­dá­lyoz­za a leg­főbb ügyész utód­já­nak a megválasztását.”

Az aján­lás tel­je­sí­té­sé­vel kap­cso­lat­ban a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um GRECO-nak kül­dött vála­szá­ban jelez­te, hogy „Az aján­lás i) részét tekint­ve, az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um a Leg­főbb Ügyész­sé­get bevon­va a leg­főbb ügyész újra­vá­laszt­ha­tó­sá­gá­nak lehe­tő­sé­gét meg­vizs­gál­ta, és az aláb­bi követ­kez­te­tés­re jutott:

Az Alap­tör­vény által kilenc évre növelt hiva­ta­li ideje a leg­főbb ügyész­nek (koráb­ban 6 év volt) egy­részt a Kúria elnö­ké­nek meg­bí­za­tá­si ide­jé­vel azo­nos, más­részt füg­get­le­ní­ti a leg­főbb ügyész tevé­keny­sé­gét a par­la­men­ti cik­lus­tól. Kieme­len­dő továb­bá, hogy a cik­lus idő­tar­ta­ma koráb­ban nem alkot­má­nyos sza­bály volt, hanem a jog­al­ko­tó az Ütv.-ben (az ügyész­ség­ről szóló 2011. évi CLXIII. tör­vény) ren­dez­te. Tovább erő­sí­ti a Kúria elnö­ké­vel vont pár­hu­za­mot, hogy a koráb­bi sza­bá­lyok­hoz hason­ló­an a leg­főbb ügyészt a többi köz­jo­gi mél­tó­ság­hoz hason­ló­an az Ország­gyű­lés választ­ja meg, és a meg­vá­lasz­tás­hoz szük­sé­ges arányt az Alap­tör­vény szin­tén a 2010-ben fel­emelt két­har­ma­dos több­ség­ben hatá­roz­ta meg. A leg­főbb ügyész meg­vá­lasz­tá­sá­hoz szük­sé­ges több­ség mér­té­ke rész­ben a füg­get­len­sé­get, rész­ben a hata­lom­meg­osz­tá­sos rend­szert tekint­ve is lénye­ges kérdés.

Az ügyész­ség alap­tör­vé­nyi szin­ten meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­tá­nak folya­ma­tos ellá­tá­sa olyan köve­tel­mény, amely nem teszi elfo­gad­ha­tó­vá, hogy az ügyé­szi szer­ve­zet hosszú ideig nél­kü­löz­ze az első­szá­mú veze­tő­jét. Elen­ged­he­tet­len, hogy az ügyész­ség veze­té­se akkor is tel­jes fel­ha­tal­ma­zá­son ala­pul­jon és min­den dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ra kiter­jed­jen, ha a leg­főbb ügyész meg­bí­za­tá­sa meg­szű­nik, de nem kerül sor idő­ben új leg­főbb ügyész meg­vá­lasz­tá­sá­ra. A Kúria elnö­ké­hez hason­ló­an a leg­főbb ügyészt a többi köz­jo­gi mél­tó­ság­hoz hason­ló­an az Ország­gyű­lés választ­ja meg, és a meg­vá­lasz­tás­hoz szük­sé­ges arányt az Alap­tör­vény két­har­ma­dos több­ség­ben hatá­roz­ta meg. A leg­főbb ügyész meg­vá­lasz­tá­sá­hoz szük­sé­ges több­ség mér­té­ke rész­ben a füg­get­len­sé­get, rész­ben a hata­lom­meg­osz­tá­sos rend­szert tekint­ve is lénye­ges kér­dés. Ezek alap­ján nem tart­juk indo­kolt­nak a hatá­lyos sza­bá­lyo­zás felülvizsgálatát.”

Az ügyész­ség irá­nyí­tá­sa és veze­té­se alkot­má­nyos köte­le­zett­ség, ame­lyet az eset­le­ges átme­ne­ti idő­szak­ban is gya­ko­rol­ni kell. A leg­főbb ügyész man­dá­tu­mát köz­vet­le­nül a leg­főbb nép­kép­vi­se­le­ti szerv­től, az Ország­gyű­lés­től kapja, még­pe­dig szé­les­kö­rű kon­szen­zus­sal. Így legi­ti­má­ci­ó­ja az átme­ne­ti idő­ben is sok­kal egy­ér­tel­műbb, mint­ha bárki más vezet­né helyet­te a szer­ve­ze­tet, tekin­tet­tel arra, hogy más­nak par­la­men­ti fel­ha­tal­ma­zott­sá­ga nincs az ügyé­szi szer­ve­zet­ben, az ügyész­ség pedig a magyar alkot­má­nyos sza­bá­lyok sze­rint füg­get­len, és csak az Ország­gyű­lés­nek felelős.

A leg­főbb ügyész újra­vá­laszt­ha­tó­sá­ga és man­dá­tu­má­nak lejár­ta egye­bek­ben jog­al­ko­tá­si kér­dés, amely az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um hatás­kö­ré­be tartozik.

A GRECO jelen­tés angol nyel­vű szö­ve­gé­ben sze­rep­lő “re-consider”, illet­ve “review” aján­lás lénye­gé­ben a tag­ál­lam­ra bízza, hogy kíván-e az adott terü­le­ten vál­toz­tat­ni. A follow-up report során a tag­ál­lam­nak ele­gen­dő annyit bemu­tat­nia, hogy újra­gon­dol­ta a kér­dést és arra a meg­győ­ző­dés­re jutott, hogy annak sza­bá­lyo­zá­sán nem változtat.

Ennek meg­fe­le­lő­en a 2017 júni­u­sá­ban elfo­ga­dott IV. érté­ke­lé­si kör meg­fe­le­lő­sé­gi jelen­té­se sze­rint a GRECO elfo­gad­ja azt, hogy az aján­lás első felé­nek meg­fon­to­lá­sa meg­tör­tént és tudo­má­sul veszi a jelen­le­gi sza­bá­lyo­zás vál­to­zat­la­nul hagyá­sát, illet­ve rög­zí­ti, hogy Magyar­or­szág az aján­lást rész­ben végrehajtotta.

Meg­je­gyez­zük, hogy – mint emlí­tés­re került - a Kúria elnö­két szin­tén 9 évre választ­ja meg az Ország­gyű­lés két­har­ma­dos több­ség­gel és ugyan­csak újra­vá­laszt­ha­tó, azon­ban a GRECO jelen­té­se ezt – a leg­főbb ügyé­szé­vel azo­nos - kine­ve­zé­si sza­bályt nem kifo­gá­sol­ta. Magyar­or­szág Alap­tör­vé­nyé­nek 29. cikke sze­rint az ügyész­ség az igaz­ság­szol­gál­ta­tás köz­re­mű­kö­dő­je. A bíró­ság és az ügyész­ég szer­ve­ze­té­re azo­nos alkot­má­nyos garan­ci­ák vonat­koz­nak, a két intéz­mény stá­tu­sa azo­nos fel­té­te­lek mel­let­ti műkö­dést fel­té­te­lez. A Jelen­tés nem közöl olyan szak­mai vagy más érvet, amely miatt a két leg­ma­ga­sabb szin­tű igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si szerv között jelen­tős különb­sé­get kel­le­ne tenni akár az újra­vá­laszt­ha­tó­ság, akár a man­dá­tum meg­hosszab­bí­tá­sa miatt.

Azt is meg­je­gyez­zük, hogy a jelen­le­gi sza­bá­lyo­zás egyéb­ként sem ellen­té­tes a jog­ál­la­mi­ság elvé­vel. A Velen­cei Bizott­ság a CDL-AD(2010)040 számú jelen­té­sé­ben (Euro­pe­an stan­dards as regards the inde­pen­den­ce of the judi­ci­al sys­tem: Part II – The pro­se­cu­ti­on ser­vi­ce) kife­je­zet­ten elis­me­ri és jónak tart­ja azt az euró­pai gya­kor­la­tot, hogy a leg­főbb ügyész hosszú, vagy hatá­ro­zat­lan időre legyen meg­vá­laszt­va. Bár az újra­vá­laszt­ha­tó­sá­gi kri­té­ri­um­nak nem felel meg a magyar sza­bá­lyo­zás, ugyan­ez elmond­ha­tó továb­bi álla­mok­ról is (pl. Szlo­vé­nia, Mace­dó­nia), ame­lyek ese­té­ben e kör­ben a GRECO nem fogal­ma­zott meg ajánlást.

A fen­ti­ek alap­ján a leg­főbb ügyész újra­vá­laszt­ha­tó­sá­ga és man­dá­tu­ma átme­ne­ti meg­hosszab­bo­dá­sa vonat­ko­zá­sá­ban meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a leg­főbb ügyész man­dá­tu­mát köz­vet­le­nül a leg­főbb nép­kép­vi­se­le­ti szerv­től, az Ország­gyű­lés­től kapja, még­pe­dig szé­les­kö­rű kon­szen­zus­sal. Így legi­ti­má­ci­ó­ja vitat­ha­tat­lan és az eset­le­ges átme­ne­ti idő­szak­ban is sok­kal egy­ér­tel­műbb, mint­ha bárki más látná el az ügyész­ség vezetését. 

A leg­főbb ügyész kine­ve­zé­sé­nek fel­té­te­lei és újra­vá­laszt­ha­tó­sá­ga azo­nos a Kúria elnö­ke ese­té­ben meg­ál­la­pí­tott sza­bá­lyok­kal, melye­ket a GRECO jelen­té­se sem kifo­gá­solt. Magyar­or­szág Alap­tör­vé­nye alap­ján a bíró­ság és az ügyész­ég szer­ve­ze­té­re azo­nos alkot­má­nyos garan­ci­ák vonat­koz­nak, a két intéz­mény stá­tu­sa azo­nos fel­té­te­lek mel­let­ti műkö­dést fel­té­te­lez, ezért a két leg­ma­ga­sabb szin­tű igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si szerv között a különb­ség­té­tel nem is lenne indokolt. 

A leg­főbb ügyész man­dá­tu­má­nak idő­tar­ta­ma és újra­vá­laszt­ha­tó­sá­ga nem­zet­kö­zi össze­ha­son­lí­tás alap­ján is meg­fe­lel a jog­ál­la­mi­ság által támasz­tott követelményeknek.

A 2017 júni­u­sá­ban elfo­ga­dott IV. érté­ke­lé­si kör meg­fe­le­lő­sé­gi jelen­té­se sze­rint a GRECO elfo­gad­ta azt, hogy a fen­ti­ek­kel kap­cso­la­tos aján­lás meg­fon­to­lá­sa meg­tör­tént és tudo­má­sul vette a jelen­le­gi sza­bá­lyo­zás vál­to­zat­la­nul hagyását.

 II.

A Velen­cei Bizott­ság a 2012. júni­us 15-16-án tar­tott 91. ple­ná­ris ülé­sén elfo­ga­dott CDL-AD(2012)008 számú véle­mé­nyé­ben ész­re­vé­te­le­ket tett a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény (a továb­bi­ak­ban: Üjt.) kap­csán. Ennek során a fegyel­mi eljá­rá­sok vonat­ko­zá­sá­ban azt az állás­pon­tot fogal­maz­ta meg, misze­rint a fegyel­mi fele­lős­ség­re vonás­ról nem dönt­het a felet­tes ügyész, aki így egy­szer­re vádló és bíró. A véle­mény sze­rint a fegyel­mi ügyek eldön­té­sé­re sok­kal alkal­ma­sabb volna az ügyé­szi tanács vala­mi­lyen formája.

A GRECO IV. körös jelen­té­sé­nek xvii.) számú aján­lá­sa sze­rint a fegyel­mi eljá­rá­so­kat az ügyé­szi szer­ve­zet köz­vet­len hie­rar­chi­kus struk­tú­rá­ján kívül kell lefoly­tat­ni, úgy, hogy azok transz­pa­ren­ci­á­ját és szá­mon­kér­he­tő­sé­gét erő­sí­te­ni kell.

A Velen­cei Bizott­ság véle­mé­nye első­sor­ban az eljá­rás pre­cí­zi­o­ná­lá­sát tar­tot­ta szük­sé­ges­nek abban a tekin­tet­ben, hogy a tény­fel­tá­ró és a dön­tés­ho­zó sze­rep egy­más­tól távo­lod­jon el.

Az Üjt. 88.§ (1) bekez­dé­se sze­rint „A fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­ja köte­les a tény­ál­lás meg­ál­la­pí­tá­sá­hoz szük­sé­ges vala­mennyi körül­ményt tisz­táz­ni. Ennek érde­ké­ben meg­hall­gat­ja az eljá­rás alá vont ügyészt, tanú­kat hall­gat­hat meg, szak­ér­tő köz­re­mű­kö­dé­sét vehe­ti igény­be, s egyéb bizo­nyí­tást végez­het.” A (2) bekez­dés sze­rint a fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­ja a fegyel­mi vét­ség kivizs­gá­lá­sá­val fegyel­mi biz­tost bíz­hat meg. Ilyen eset­ben is köte­les azon­ban az eljá­rás alá vont ügyészt meg­hall­gat­ni. Fegyel­mi biz­tos nem lehet az eljá­rás alá vont ügyész irá­nyí­tá­sa (fel­ügye­le­te) alá tar­to­zó ügyész­sé­gi alkalmazott.

A ren­del­ke­zés nem zárja ki azt, hogy a tény­ál­lás tisz­tá­zá­sá­nak „fel­ügye­le­tét”, a bizo­nyí­té­kok beszer­zé­sé­nek tisz­ta­sá­gát egy külső tes­tü­let ellen­őriz­ze. Ezál­tal bár for­ma­i­lag a fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­ja gyűj­ti össze a bizo­nyí­té­ko­kat, mégis „nyil­vá­nos” bizo­nyí­tá­si eljá­rást foly­tat le, amely ele­jét veszi annak, hogy „ink­vi­zitóri­us” legyen az eljá­rás. Ez gya­kor­la­ti­lag egyen­ér­té­kű lenne azzal, ha a fegyel­mi biz­tos eljá­rá­sa min­den fegyel­mi eljá­rás­ban köte­le­ző­vé válna és ezál­tal lenne biz­to­sít­va a „nyomozói/vádlói” és a „bírói” pozí­ció elkülönülése.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge ezért 2015. ápri­lis 7. nap­ján – a GRECO és a Velen­cei Bizott­ság véle­mé­nyé­re is figye­lem­mel – az Üjt. módo­sí­tá­sá­ra tett javas­la­tot az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­nak. E sze­rint a fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­já­nak fegyel­mi biz­tos meg­bí­zá­sá­ra nem csu­pán lehe­tő­sé­ge, hanem min­den fegyel­mi eljá­rás­ban köte­le­zett­sé­ge lett volna. Az Üjt. 93.§-ának ter­ve­zett módo­sí­tá­sa sze­rint a fegyel­mi biz­tos az álta­la lefoly­ta­tott fegyel­mi eljá­rást köve­tő­en az eljá­rás ira­ta­it az érde­mi fegyel­mi dön­tés­re vonat­ko­zó javas­la­tá­val küld­te volna meg az ügyé­szi tanács­nak, amely írás­be­li véle­mé­nyét öt napon belül közöl­te volna a fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­já­val. A fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­ja ezen véle­mény bir­to­ká­ban dönt­he­tett volna a fegyel­mi bün­te­tés kisza­bá­sá­ról vagy a fegyel­mi eljá­rás megszüntetéséről.

A fegyel­mi biz­tos meg­bí­zá­sá­nak min­den fegyel­mi eljá­rás­ban köte­le­ző­vé téte­le által biz­to­sít­va lett volna a „nyomozói/vádlói” és a „bírói” pozí­ció elkü­lö­nü­lé­se. Ezen túl­me­nő­en az ügyé­szi tanács bevo­ná­sá­val a fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­já­tól elkü­lö­nült sze­rep­lő jelent volna meg a fegyel­mi eljá­rás­ban, amely a tény­ál­lás tisz­tá­zá­sá­nak mód­ját, a bizo­nyí­té­kok beszer­zé­sé­nek tör­vé­nyes­sé­gét és a ter­ve­zett fegyel­mi dön­tés indo­kolt­sá­gát ellen­őriz­het­te volna.

Az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um 2015. ápri­lis 20. nap­ján kelt leve­lé­ben arról tájé­koz­tat­ta a Leg­főbb Ügyész­sé­get, hogy az ügyész­ség javas­la­tai a minisz­té­ri­um igaz­ság­ügyi tár­gyú tör­vény­mó­do­sí­tá­sok­ról szóló elő­ter­jesz­té­sé­be tör­té­nő beépí­té­sé­re nem kerül­he­tett sor, tekin­tet­tel arra, hogy a javas­la­tok több terü­let átfo­gó vizs­gá­la­tát, illet­ve a módo­sí­tá­sok indo­ka­i­nak rész­le­tes átte­kin­té­sét igénylik.

Ezt köve­tő­en az ügyész­ség 2017 feb­ru­ár­já­ban, majd 2018 júni­u­sá­ban az Üjt. 88.§-ának olyan módo­sí­tá­sá­ra tett javas­la­tot az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um felé, mely sze­rint a fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­já­nak fegyel­mi biz­tos kije­lö­lé­se min­den fegyel­mi eljá­rás­ban köte­le­ző lenne.

2016 máju­sá­ban a Leg­főbb Ügyész­ség főügyé­szek­nek tar­tott tovább­kép­zés alkal­má­val elvá­rás­ként fogal­maz­ta meg, hogy a fegyel­mi jog­kört gya­kor­ló főügyé­szek az Üjt.-ben biz­to­sí­tott lehe­tő­ség­gel élve vala­mennyi fegyel­mi eljá­rás­ban jelöl­je­nek ki fegyel­mi biztost.

Meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a GRECO aján­lá­sá­nak vég­re­haj­tá­sa egye­bek­ben jog­al­ko­tá­si kér­dés, amely az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um hatás­kö­ré­be tar­to­zik, azon­ban a tör­vény­mó­do­sí­tás érde­ké­ben az ügyész­ség aktív, kez­de­mé­nye­ző sze­re­pet játszik.

A IV. körös meg­fe­le­lő­sé­gi jelen­tés a xvii.) aján­lás kap­csán azt rög­zí­tet­te, hogy Magyar­or­szág az aján­lást nem haj­tot­ta végre, mivel az a felet­tes ügyész fegyel­mi eljá­rás­ból tör­té­nő kizá­rá­sát írja elő egy az átlát­ha­tó­sá­got és elszá­mol­tat­ha­tó­sá­got erő­sí­tő eljá­rás keretében.

Hang­sú­lyoz­ni kell azon­ban, hogy a fegyel­mi eljá­rá­sok jelen­le­gi tör­vé­nyi sza­bá­lyo­zá­sa sze­rint lehe­tő­ség nyí­lik elfo­gult­sá­gi kifo­gás elő­ter­jesz­té­sé­re azzal a sze­méllyel szem­ben, aki­től az eljá­rás­ban elfo­gu­lat­lan rész­vé­tel nem vár­ha­tó el, ami meg­fe­le­lő garan­cia a pár­tat­lan eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra. Az eljá­rás alá vont ügyész kép­vi­se­le­té­vel a fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­já­nál ala­cso­nyabb mun­ka­kört betöl­tő ügyészt vagy ügy­vé­det bíz­hat meg. Az ügyész kérel­mé­re a fegyel­mi eljá­rás során az ügyész­sé­gen műkö­dő mun­ka­vál­la­lói érdek­kép­vi­se­le­ti szerv rész­vé­te­lét, illet­ve kép­vi­se­le­ti jogá­nak gya­kor­lá­sát biz­to­sí­ta­ni kell. Ezen túl­me­nő­en a fegyel­mi eljá­rá­sok jog­or­vos­la­ti rend­sze­ré­ben külső kont­roll­ként jelent­ke­zik vala­mennyi fegyel­mi dön­tés ese­té­ben a bíró­sá­gi felül­vizs­gá­lat lehe­tő­sé­ge, mely­nek során akár a fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­já­nak hatá­ro­za­tá­val ellen­té­tes tar­tal­mú dön­tés is szü­let­het. Mind­ezek alap­ján lát­ha­tó, hogy a fegyel­mi eljá­rá­sok során nem egy­sze­mé­lyi, önké­nyes, hanem átlát­ha­tó dön­té­sek meg­ho­za­ta­lá­ra kerül sor.

A fegyel­mi eljá­rá­sok gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­tai is alá­tá­maszt­ják, hogy a jelen­le­gi sza­bá­lyo­zás meg­fe­le­lő­en biz­to­sít­ja a garan­ci­á­lis jogok érvé­nye­sü­lé­sét, az ügyész­sé­gen indí­tott fegyel­mi eljá­rá­sok­ban tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott dön­té­sek születnek.

Ezt iga­zol­ja, hogy az elmúlt öt évben (2013 és 2017 között) ügyé­szek­kel szem­ben 40 eset­ben került sor fegyel­mi bün­te­tés kisza­bá­sá­ra (hiva­ta­li köte­les­ség vét­kes meg­sze­gé­se miatt 34, hiva­tás tekin­té­lyét sértő maga­tar­tás miatt 4, míg mind­két okra ala­poz­va 2 ügy­ben). Ebből mind­össze 1 eset­ben élt kifo­gás­sal az eljá­rás alá vont ügyész a fegyel­mi bün­te­tést kisza­bó hatá­ro­zat ellen. A kifo­gást a leg­főbb ügyész eluta­sí­tot­ta. A leg­főbb ügyész fegyel­mi bün­te­tést kisza­bó hatá­ro­za­ta ellen 4 eset­ben élt kere­set­tel a fegyel­mi bün­te­tés­sel súj­tott ügyész. A bíró­ság a kere­set­nek jog­erő­sen 1 eset­ben adott helyt, mivel a kisza­bott fegyel­mi bün­te­tést arány­ta­la­nul súlyos­nak tar­tot­ta. A többi 3 eset­ben a kere­se­tet elutasította.

2013 és 2017 között írás­be­li figyel­mez­te­tés alkal­ma­zá­sá­ra ugyan­csak 40 alka­lom­mal került sor (hiva­ta­li köte­les­ség vét­kes meg­sze­gé­se miatt 35, hiva­tás tekin­té­lyét sértő maga­tar­tás miatt 3, míg mind­két okra ala­poz­va 2 ügy­ben). Ezen dön­tés ellen az érin­tett ügyé­szek 3 alka­lom­mal nyúj­tot­tak be kifo­gást, melyek közül a leg­főbb ügyész 2 jog­or­vos­la­ti kére­lem­nek helyt adott, egyet eluta­sí­tott. Kere­set benyúj­tá­sá­ra nem került sor.

A fen­ti­ek alap­ján az ügyész­ség vonat­ko­zá­sá­ban a Sargentini-jelentésben rög­zí­tet­tek­kel szem­ben meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a fegyel­mi eljá­rá­sok sza­bá­lyo­zá­sa – egye­bek mel­lett a kép­vi­se­let­hez való jogo­sult­ság és a jog­or­vos­la­ti rend­szer, ezen belül is a külső kont­roll­ként jelent­ke­ző bíró­sá­gi felül­vizs­gá­lat lehe­tő­sé­gé­re figye­lem­mel - tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, átlát­ha­tó dön­té­sek meg­ho­za­ta­lát teszi lehe­tő­vé, amit a gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­tok is alá­tá­masz­ta­nak. Az ügyész­ség mind­emel­lett kez­de­mé­nye­ző sze­re­pet ját­szott a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok eset­le­ges módo­sí­tá­sá­ban, ami a jog­al­ko­tó feladata.

III.

A Velen­cei Bizott­ság véle­mé­nyé­ben sze­re­pelt annak igé­nye, misze­rint rög­zí­te­ni kell azo­kat a kri­té­ri­u­mo­kat, ame­lyek mel­lett a felet­tes ügyész az ügy elin­té­zé­sé­re más ügyészt jelöl­het ki.

A Velen­cei Bizott­ság kifej­tet­te, hogy „32. Az Ütv. 13. § (1) bekez­dé­se sze­rint a felet­tes ügyész az alá­ren­delt ügyé­szek­től bár­mely ügy elin­té­zé­sét saját hatás­kö­ré­be von­hat­ja, illet­ve az ügy elin­té­zé­sé­re más – alá­ren­delt – ügyészt jelöl­het ki. Azon­ban a tör­vény nem hatá­roz meg sem­mi­lyen kri­té­ri­u­mot, ame­lyek alap­ján az ügyek elvo­ná­sá­ra sor kerül­het. Ilyen kri­té­ri­u­mok hiá­nyá­ban az ügyek elvo­ná­sa önké­nyes lehet. Az alá­ren­delt ügyé­szek nem füg­get­le­nek, hanem tevé­keny­sé­gü­ket a leg­főbb ügyész fel­ha­tal­ma­zá­sa alap­ján lát­ják el. Mind­azon­ál­tal az ügyek fel­té­tel nél­kü­li elvo­ná­sá­val vissza is lehet élni oly módon, hogy olyan ügyészt jelöl­nek ki, aki inkább haj­lan­dó jog­el­le­nes uta­sí­tás­nak enge­del­mes­ked­ni. Ter­mé­sze­te­sen erre a nor­mál gya­kor­lat­ban nem kerül sor, de a jog­nak garan­ci­á­kat kell biz­to­sí­ta­ni a vissza­élé­sek lehe­tő­sé­gé­vel szem­ben is. Ezért meg kell hatá­roz­ni az ügyel­vo­nás kritériumrendszerét.”

 A GRECO jelen­té­se ész­re­vé­te­lez­te, hogy az ügyek egyik ügyész­ről másik­ra szig­ná­lá­sa kor­rup­ci­ós veszélyt jelent, ezért xv.) aján­lá­sá­ban java­sol­ta, hogy „az ügyek alá­ren­delt ügyész­től tör­té­nő átvé­te­le szi­go­rú kri­té­ri­u­mok alap­ján, a vonat­ko­zó dön­tés írás­be­li indok­lá­sa mel­lett tör­tén­jen.”

A GRECO aján­lás­nak való meg­fe­le­lés érde­ké­ben módo­sí­tot­tuk az ügyész­ség szer­ve­ze­té­ről és műkö­dé­sé­ről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ uta­sí­tást, amely kiegé­szült egy új, 60/A §-al. A 60/A. § (2) bekez­dé­sé­nek értel­mé­ben a bün­te­tő vagy köz­jo­gi szak­ági irat átszig­ná­lá­sa ese­tén - a papír­ala­pú ügy­ira­tok között - rög­zí­te­ni kell az átszig­ná­lás rövid indo­kát. Az új sza­kasz 2015. május 1. nap­já­tól hatá­lyos. Ezen intéz­ke­dést a GRECO is üdvö­zöl­te, azon­ban a IV. körös meg­fe­le­lő­sé­gi jelen­tés a xv.) aján­lá­sa kap­csán azt is rög­zí­tet­te, misze­rint a magyar ható­sá­gok tájé­koz­ta­tá­sa nem utal arra, hogy az önké­nyes dön­té­sek elke­rü­lé­se érde­ké­ben szi­go­rú kri­té­ri­u­mo­kat vezet­tek volna be, ezért a GRECO azt álla­pí­tot­ta meg, hogy Magyar­or­szág az aján­lást rész­ben haj­tot­ta végre.

Az Euró­pa Tanács Rec(2000)19. számú aján­lá­sá­ban is leszö­gez­te, hogy több­fé­le ügyész­sé­gi szer­ve­ze­ti modell van. A nem magiszt­rá­tu­si rend­szer­ben műkö­dő más euró­pai ügyész­sé­gek­hez hason­ló­an a magyar ügyész­ség is hie­rar­chi­kus fel­épí­té­sű. Ezen szer­ve­ze­tek­ben az ügyek átszig­ná­lá­sa a szo­ká­sos ügy­me­net része. A tör­vé­nyes bíró­hoz való jog­hoz hason­ló jogo­sult­ság az ügyész vonat­ko­zá­sá­ban nem áll fenn, nem garan­ci­á­lis jog.

Elté­rő­en a bíró­sá­gok­tól, a magyar ügyé­szi szer­ve­zet­ben a veze­tő ügyé­szek gya­ko­rol­ják a végső dön­té­sek tekin­te­té­ben a kiad­má­nyo­zá­si jogot és vise­lik értük a fele­lős­sé­get, a beosz­tott ügyé­szek csak elő­ké­szí­tik azo­kat. A dön­té­sek tar­tal­ma mel­lett annak a biz­to­sí­tá­sá­ért, hogy egy szer­ve­ze­ti egy­ség meg­fe­le­lő­en, tör­vé­nye­sen és idő­sze­rű­en működ­jön, a veze­tő ügyész felel. Így az, hogy a dön­tést ki készí­ti elő, igaz­ga­tá­si kér­dés­nek minő­sül, hiszen akár leter­helt­ség, akár sza­bad­ság vagy beteg­ál­lo­mány ese­tén is garan­tál­ni kell az ügy­me­net folya­ma­tos­sá­gát. Mind­emel­lett a beosz­tott ügyész is bár­mi­kor kér­he­ti az ügy átszig­ná­lá­sát, továb­bá a bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény is pon­to­san meg­ha­tá­roz­za, hogy melyek azok a jog­sza­bá­lyi ese­tek, mikor az adott ügyész, ügyész­ség kizárt az eljá­rá­sá­ból. Ennek egyik esete, ha a pár­tat­lan eljá­rás vala­mi­lyen okból nem való­sul­na meg.

Az ügyek szig­ná­lá­sá­nak írás­be­li for­má­ja van, amely min­den ügy­irat részét képe­zi. Az ügyész­sé­gen műkö­dő elekt­ro­ni­kus irat­ke­ze­lés is külön doku­men­tál­ja az ügyek szig­ná­lá­sát, így az nyo­mon követ­he­tő, transz­pa­rens. Ennek nor­ma­tív sza­bá­lyo­zá­sát az ügyé­szi szer­ve­zet irat­ke­ze­lé­si sza­bály­za­tá­nak beve­ze­té­sé­ről szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ uta­sí­tás tartalmazza.

A fen­ti­ek alap­ján az ügyész­ség vonat­ko­zá­sá­ban a Sargentini-jelentésben rög­zí­tet­tek­kel kap­cso­lat­ban meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az ügyek átszig­ná­lá­sa köré­ben az ügyész­ség a belső sza­bá­lyo­zás szük­sé­ges módo­sí­tá­sát elvé­gez­te. Más euró­pai ügyész­sé­gek­hez hason­ló­an a magyar ügyész­ség is hie­rar­chi­kus fel­épí­té­sű, melyek­ben az átszig­ná­lás a szo­ká­sos ügy­me­net része. A tör­vé­nyes bíró­hoz való jog­hoz hason­ló jogo­sult­ság az ügyész vonat­ko­zá­sá­ban nem áll fenn, nem garan­ci­á­lis jog. A hatá­lyos jog­sza­bá­lyi kör­nye­zet - külö­nös tekin­tet­tel az Üjt. ren­del­ke­zé­se­i­re – az ügyek átszig­ná­lá­sa köré­ben is meg­fe­lel az Euró­pa Tanács aján­lá­sa­i­nak, illet­ve a jog­ál­la­mi­ság követelményeinek.