Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség tiszteletben tartja, de szakmailag nem ért egyet a Kúria un. Fenyő ügyben hozott döntésével

Az ügyész­ség tisz­te­let­ben tart­ja a Kúria dön­té­sét, ugyan­ak­kor azzal szak­ma­i­lag nem ért egyet, ezért azt az ügyész­sé­gi jog­gya­kor­lat szá­má­ra nem tudja irány­adó­nak tekin­te­ni.

Az un. Fenyő ügy­ben a leg­főbb ügyész tavaly decem­ber­ben nyúj­tott be jog­or­vos­la­ti indít­ványt a tör­vé­nyes­ség érde­ké­ben. Ennek az volt az oka, hogy a Fővá­ro­si Tör­vény­szék első­fo­kú bíró­sá­gi sza­kasz­ban, illet­ve rend­kí­vü­li jog­or­vos­la­ti – per­újí­tá­si – sza­kasz­ban folya­mat­ban lévő eljá­rá­so­kat egye­sí­tett. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bíró­sá­gi vég­zés tör­vény­sér­tő, ugyan­is a bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok sze­rint az eljá­rás azo­nos sza­ka­szá­ban folya­mat­ban lévő ügyek egye­sí­té­sé­re van csak lehe­tő­ség, amely a jelen eset­ben nem való­sult meg.

A Kúria azzal uta­sí­tot­ta el a leg­főbb ügyé­szi indít­ványt, hogy állás­pont­ja sze­rint nem tör­vény­sér­tő az egye­sí­tés, mert a per­újí­tás lefoly­ta­tá­sa nem, csak annak meg­en­ged­he­tő­sé­ge kér­dé­sé­ben való dön­tés tekint­he­tő rend­kí­vü­li jog­or­vos­lat­nak.

Az ügyész­ség tisz­te­let­ben tart­ja a Kúria dön­té­sét, ugyan­ak­kor azzal szak­ma­i­lag nem ért egyet, ezért azt az ügyész­sé­gi jog­gya­kor­lat szá­má­ra nem tudja irány­adó­nak tekin­te­ni.

Erre figye­lem­mel a jövő­ben sem tart­ja indo­kolt­nak a kifo­gá­solt­hoz hason­ló egye­sí­tés ügyész­sé­gi indít­vá­nyo­zá­sát.