Főoldal » Hírek » A légi közlekedés szabályainak megszegésével okozott hőlégballonos balesetet egy férfi Fejér megyében - rendőrségi képekkel - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halált okozó légi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020. szep­tem­ber 5-én a légi köz­le­ke­dés sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­sé­vel bal­ese­tet oko­zott Fejér megyében.

A vád­irat sze­rint a férfi légi jármű veze­tő szak­szol­gá­la­ti és okta­tói enge­déllyel is ren­del­ke­zett a cse­lek­mény ide­jén. A vád­lott 18 óra körül szállt fel Baracs­ka mel­lett egy szán­tó­föld­ről három utas­sal. Leszál­lás­kor Vál tér­sé­gé­ben a légi jármű kosa­rá­nak a sarka a föld­ben elakadt, majd egy kisebb emel­ke­dés után a kosár ismét leért a szán­tás­ba. Az első föl­det érést köve­tő­en az egyik gáz­pa­lack csat­la­ko­zó­já­nál lévő réz köz­csa­var letö­rött, majd az üzem­anyag egy másik gáz­pa­lack­ból ömle­ni kez­dett a kosár bel­se­jé­be. A nyit­va maradt őrláng a kiöm­lő üzem­anya­got láng­ra lob­ban­tot­ta, amely azon­na­li égési sérü­lé­se­ket oko­zott a kosár­ban tar­tóz­ko­dók­nak. A kosár fa szer­ke­ze­te meg­gyul­ladt, a fel­szál­ló forró leve­gő­től a hőlég­bal­lon pedig emel­ked­ni kezdett.

A vád­lott ekkor a légi­jár­mű parancs­no­ka­ként az uta­so­kat maguk­ra hagy­va, segít­ség­nyúj­tás nél­kül kiug­rott a kosár­ból, majd őt követ­te két utas is. A súly­csök­ke­nés­től a hőlég­bal­lon egyre maga­sabb­ra emel­ke­dett, amely­ből a kosár­ban maradt egy utas kiug­ra­ni már nem tudott. A légi­jár­mű irá­nyí­tás nél­kül lán­gol­va haladt tovább, majd egy rob­ba­nást köve­tő­en a sér­tet­tel lezu­hant. A kosár­ban maradt nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A hőlég­bal­lont elha­gyó két sér­tett másod­fo­kú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, egyi­kük­nél a kéz­uj­ja­kat érin­tő mara­dan­dó fogya­té­kos­ság is kialakult.

A bal­eset elsőd­le­ges oka az volt, hogy a vád­lott a tulaj­do­ná­ban és üze­mel­te­té­sé­ben lévő légi jár­mű­vön isme­ret­len ere­de­tű, kar­ban­tar­tás és vizs­gáz­ta­tás nél­kü­li alkat­ré­sze­ket hasz­nált a gáz­nak az égők­höz való elve­ze­té­sé­re, meg­szeg­ve ezzel a műsza­ki elő­írá­so­kat. A bal­eset bekö­vet­kez­té­ben meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet ját­szott továb­bá, hogy a vád­lott a leszál­lást nem elzárt őrláng mel­lett haj­tot­ta végre, vala­mint annak elle­né­re hasz­nált közö­sí­tőt a gáz­rend­szer­hez, hogy az adott típu­sú bal­lon­hoz az nem enge­dé­lye­zett. A férfi keres­ke­del­mi célú repü­lé­si tevé­keny­ség vég­zé­sé­re enge­déllyel nem rendelkezett.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a légi jár­mű­vek veze­té­sé­től való eltil­tást indítványozott.

A rend­őr­ség képe­ket tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/lezuhant-holegballon-frissitve#1