Főoldal » Archív » A letartóztatás fenntartására tett indítványt a fellebbviteli főügyészség a szexuális erőszakkal vádolt ásotthalmi elkövető ügyében

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Tör­vény­szék előtt folya­mat­ban lévő első­fo­kú eljá­rás­ban indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki a vád­irat sze­rint 2015-ben több alka­lom­mal sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett élet­tár­sá­nak kis­ko­rú lányá­val. A sér­tett értel­mi fogya­té­kos­sá­ga miatt nem volt képes arra, hogy a tör­té­né­sek­kel szem­ben til­ta­koz­zon.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi fenn­tar­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye vala­mint az indo­kol­ja, hogy a vád­lott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a sér­tett befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.