Főoldal » Hírek » A letartóztatásáról döntő bírósági ülés után próbált megszökni - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 33 éves férfi ellen, aki a vád sze­rint a Győri Járás­bí­ró­ság épü­le­té­ből pró­bált meg­szök­ni miu­tán elren­del­ték letartóztatását.

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 33 éves férfi ellen a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat nyo­mo­zást minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt. A nyo­mo­zás során az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, és ezért a Győri Járás­bí­ró­ság ülést tar­tott 2021 ápri­li­sá­ban, ahol a férfi letar­tóz­ta­tá­sát el is rendelték.

Az ülést köve­tő­en a kísé­rő rend­őrök levet­ték a ter­helt­ről a veze­tő­szá­rat, hogy a kabát­ját fel tudja venni, ő kihasz­nál­va, hogy fel­sza­ba­dult a keze, kitört az rend­őrök között, átug­rott a bíró­sá­gi belép­te­tő­rend­szer for­gó­ka­pu­ján és kiro­hant az utcá­ra. Rövid üldö­zést köve­tő­en végül a rend­őrök elkap­ták, és a büntetés-végrehajtási inté­zet­be szállították.

Ezért a tet­tért az ügyész­ség az alap­ügy­ben tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt ellen fogoly­szö­kés bűn­tet­te miatt emelt vádat, ezért vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.