Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » A magát feladó negyedik rabló letartóztatásának indítványozása - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő rab­lás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. augusz­tus 3-án, Velen­cén három tár­sá­val egy idős párt fegy­ve­re­sen kira­bolt és azzal fenye­get­te őket, hogy meg­öli.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak haj­nal­ban a nyug­dí­jas házas­pár által lakott ingat­lan­hoz men­tek azért, hogy kira­bol­ják őket. Egy ter­helt a gép­ko­csi­ban figyelt, míg három gya­nú­sí­tott bement az ingat­lan­ba. A sér­tet­te­ket bán­tal­ma­zá­suk­kal fenye­get­ték, vala­mint érté­ke­ik átadá­sát köve­tel­ték tőlük. Az egyik gya­nú­sí­tott kézi lőfegy­ver­nek lát­szó tár­gyat sze­ge­zett a fér­fi­re és élete kiol­tá­sá­val fenye­get­te, amely­nek hatá­sá­ra a sér­tet­tek érté­ke­i­ket átad­ták, közel 23 mil­lió forint érté­kű kész­pénzt és érték­tár­gya­kat. A gya­nú­sí­tot­tak a hely­szín­ről gép­ko­csi­val mene­kül­tek el.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint attól, hogy össze­be­szé­lés­sel a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, illet­ve újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság dön­té­se védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vég­le­ges.