Főoldal » Hírek » A Magyarországon és Hollandiában elkövetett emberölésekkel gyanúsított férfi letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a Fővárosi Főügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a szerb és magyar állam­pol­gár­ság­gal is bíró férfi letar­tóz­ta­tás­nak továb­bi meg­hosszab­bí­tá­sa indokolt.

A magyar bün­te­tő­el­já­rás­ban közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a har­minc­ki­lenc éves férfi Magyar­or­szá­gon és Hol­lan­di­á­ban köve­tett el emberölést.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sa iránt, mivel a ter­helt eljá­rás­be­li jelen­lé­te és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­ga csak így biz­to­sít­ha­tó, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye csak így zár­ha­tó ki.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

Az ügy­ben a Rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett, vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hazahoztak-d-csabat