Főoldal » Archív » A mai napon vádat emel a Központi Nyomozó Főügyészség a kiskunhalasi lövöldözés ügyében

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te, hiva­ta­los sze­mély védel­mé­re kelt sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken a mai napon vádat emel azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki 2016. már­ci­us 16. nap­ján a reg­ge­li órák­ban a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség és Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság közös épü­le­té­ben gép­ka­ra­béllyal több lövést adott le.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi azzal a szán­dék­kal jelent meg az épü­let­ben, hogy meg­öl­je a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség veze­tő ügyé­szét, aki­nek a koráb­bi fel­je­len­té­sei kap­csán tett intéz­ke­dé­se­i­vel elé­ge­det­len volt. Az elha­tá­ro­zá­sá­nak vég­re­haj­tá­sá­hoz a vád­lott a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség és Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság épü­le­té­be egy papír­do­boz­ban magá­val vitte az enge­dély nél­kül tar­tott gép­ka­ra­bé­lyát, vala­mint össze­sen 240 darab lőszert, amely­ből 18 dara­bot a fegy­ver­be betá­ra­zott. A vád­lott az ügy­fél­fo­ga­dó térbe lépve közöl­te a biz­ton­sá­gi őrrel, hogy a veze­tő ügyészt kere­si, majd a cso­mag­át­vizs­gá­lás során a papír­do­boz­ból elő­vet­te a gép­ka­ra­bélyt, csőre töl­töt­te, és a biz­ton­sá­gi őrre irá­nyít­va – élet elle­ni fenye­ge­té­sek mel­lett – fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy vezes­se a veze­tő ügyész­hez. A biz­ton­sá­gi őr a hátá­ra irá­nyí­tott fegy­ver­rel elin­dult a lép­csőn fel­fe­lé, miköz­ben a vád­lott hátul­ról követ­te. A máso­dik lép­cső­for­du­ló­hoz érve utol­ér­te őket a por­tás­fül­ké­ben tar­tóz­ko­dó bíró­sá­gi gond­nok, aki – azért, hogy a vád­lot­tat az álta­la elter­ve­zett cse­lek­mény­ben meg­aka­dá­lyoz­za – meg­ra­gad­ta a fegy­ver csö­vét, és meg­pró­bál­ta azt a vád­lot­tól elven­ni. Dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük, mely­nek során a vád­lott a fegy­ver csö­vét mind­vé­gig a gond­nok tes­té­nek irá­nyá­ba pró­bál­ta meg nyom­ni, és több lövést is leadott. A vád­lott és a gond­nok ezt köve­tő­en a lép­csőn eles­tek, majd egy föld­szin­ti tár­gya­ló­te­rem elé legu­rul­tak. A föl­dön tovább dula­kod­tak, köz­ben a bíró­sá­gi gond­nok­nak sike­rült a tár­ból a lősze­re­ket kiürí­te­nie, majd az ott tar­tóz­ko­dó két rend­őr segít­sé­gé­vel lefegy­ve­rez­ni a vád­lot­tat. A cse­lek­mény során sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

A cse­lek­mény akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

A vád­lott jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.