Főoldal » Archív » A megismételt eljárásban emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztés az ügyészi indítvány a lopás miatt marasztalt terheltre is

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - a Pécsi Tör­vény­szék meg­is­mé­telt eljá­rás­ban hozott íté­le­te elle­ni fel­leb­be­zés nyo­mán folya­mat­ban lévő másod­fo­kú eljá­rás­ban - élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyoz egy idős pécsi asszony sérel­mé­re, érté­kei meg­szer­zé­se cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ölé­si ügy két vádlottjára.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint két pécsi férfi 2014. júni­us 26-án, a dél­előt­ti órák­ban egy pécsi tár­sas­há­zi lakás­ban érté­kei meg­szer­zé­se végett bán­tal­maz­ták az idős sér­tet­tet, aki esz­mé­let­len álla­pot­ba került. A lakás­ból pénzt és por­ce­lán­tár­gya­kat tulaj­do­ní­tot­tak el. Még aznap dél­után – attól tart­va, hogy a sér­tett nem halt meg, így lelep­le­ződ­het­nek – a lakás­ba vissza­tér­ve ismé­tel­ten bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben elhunyt.

Ugyan­ezen nap dél­előtt­jén a sér­tet­tet kapu­te­le­fo­non keres­te egyik női isme­rő­se, aki - miu­tán a lakás­ban tar­tóz­ko­dó egyik vád­lott a lép­cső­ház­ba been­ged­te - a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón a lakás­ba belép­ve meg­lát­ta a föl­dön fekvő és szem­mel lát­ha­tó­an segít­ség­re szo­ru­ló sér­tet­tet és az őt been­ge­dő fér­fit, ami­től pánik­ba esett, és a lakás­ból kiro­hant. Az álta­la ész­lel­te­ket sen­ki­nek nem mond­ta el, a sér­tett­nek nem nyúj­tott segít­sé­get, sem a rend­őr­sé­get, sem a men­tő­ket nem értesítette.

A Pécsi Tör­vény­szék az egyik fér­fit nye­re­ség­vágy­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, a nőt pedig segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. A vád­tól elté­rő­en meg­ál­la­pí­tot­ta ugyan­ak­kor, hogy a másik férfi az ember­ölés elkö­ve­té­sé­ben nem vett részt, ezért őt lopás bűn­tet­té­ben marasztalta.

A fel­leb­be­zé­sek foly­tán másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a Pécsi Tör­vény­szék íté­le­tét hatá­lyon kívül helyez­te, és az első­fo­kú bíró­sá­got új eljá­rás­ra uta­sí­tot­ta. A meg­is­mé­telt eljá­rás­ban a tör­vény­szék a vád­lot­tak cse­lek­mé­nye­it a koráb­bi íté­le­té­ben fog­lal­tak­nak meg­fe­le­lő­en minő­sí­tet­te, ezért az idős sér­tett éle­tét kiol­tó vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re, tár­sát 1 év 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re, míg a segít­ség­nyúj­tást elmu­lasz­tó nőt pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kon eljárt ügyész az íté­let ellen a két férfi vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zést ter­jesz­tett elő, amit a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A fel­leb­be­zé­si indít­vány arra irá­nyul, hogy az íté­lő­táb­la a vád­lot­ta­kat – mint tet­test és bűn­se­gé­det – nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős kora miatt kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ja ki bűnös­nek, és mind­két vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.