Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A mellékhelyiségben elbújt, majd késsel támadt volt férjére egy nő - fotókkal - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 59 éves nő ellen. A vád­lott az abla­kot betör­ve bement volt férje török­szent­mik­ló­si házá­ba, elbújt a mel­lék­he­lyi­ség­ben, majd egy kony­ha­kés­sel súlyo­san meg­se­be­sí­tet­te a haza­ér­ke­ző férfit.

A vád­irat sze­rint a nő 2021 nya­rán elvált fér­jé­től, mert úgy vélte, hogy több mint három évti­ze­dig tartó házas­sá­guk alatt a férfi több­ször fél­re­lé­pett.  A válást köve­tő­en a nő Eger­be köl­tö­zött, de 2021. szep­tem­ber 9-én úgy dön­tött, fel­ke­re­si volt fér­jét, hogy meg­be­szél­jék pénz­ügyi vitájukat.

A volt fele­ség a kora esti órák­ban, zak­la­tott lel­ki­ál­la­pot­ban érke­zett a török­szent­mik­ló­si csa­lá­di ház­hoz. Miu­tán hiába csen­ge­tett, átmá­szott a kerí­té­sen, betör­te az egyik abla­kot, és azon át bement a házba, majd leen­ged­te maga mögött a redőnyt, hogy a beju­tás nyo­ma­it lep­lez­ze. A kony­ha­pult­ról magá­hoz vett egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, bement a WC-be, kicsa­var­ta a vil­lany­kör­tét és a sötét­ben meg­búj­va várta volt házas­tár­sa hazaérkezését.

A férfi a házba belép­ve meg­lát­ta a betö­rés nyo­ma­it, ezért kiment az udvar­ra, és tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Ekkor a nő elő­bújt rej­tek­he­lyé­ről, követ­te a fér­fit az udvar­ra, és a kés­sel a sér­tett hasa felé döfött. A kés pen­gé­je a férfi nad­rág­övé­be fúró­dott és eltört. Ezért a nő bement a kony­há­ba, fel­ka­pott egy másik kony­ha­kést, vissza­sza­ladt az udvar­ra és megint rátá­madt a sértettre.

A férfi enge­déllyel tar­tott gáz-riasztó pisz­to­lyá­val táma­dó­já­ra lőtt, de a fegy­ver nem műkö­dött, ezért levett a szá­rí­tó­kö­tél­ről egy ruha­da­ra­bot, és azzal pró­bál­ta kiüt­ni a nő kezé­ből a kést. Volt házas­tár­sa azon­ban hat­szor meg­szúr­ta, mire sike­rült lefegy­ve­rez­nie és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig lefog­nia őt.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és csak kitar­tó véde­ke­zé­se aka­dá­lyoz­ta meg volt fele­sé­gét célja elérésében. 

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra, és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság zárja ki a vád­lot­tat a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás kedvezményéből. 

Az ügy­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog dönteni. 

A képe­ket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság készítette.