Főoldal » Archív » A mentősök nem szállították el a kórházból, ezért a hazajutáshoz erőszakkal akart pénzt szerezni

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A vád­lot­tat 2018. decem­ber hónap utol­só nap­ja­i­ban az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat kór­ház­ba vitte, ahol egész­ség­ügyi ellá­tás­ban része­sült. Ezt köve­tő­en ott­ho­ná­ba bocsá­tot­ták, de nem volt pénze, hogy Tállya tele­pü­lés­re hazautazzon.

A férfi a kór­ház terü­le­tén tar­tóz­ko­dó men­tő­sök közül töb­be­ket arra kért, hogy szál­lít­sák  őt haza, azon­ban ezt visszautasították.

A dél­utá­ni órák­ban a kór­ház egyik par­ko­ló­já­ban ész­re­vett egy nőt, aki az autó­ja hátsó ülé­sé­re cso­ma­go­kat pakolt, és elha­tá­roz­ta, hogy tőle fog pénzt sze­rez­ni. A nő mögé lépett, az egyik kezé­vel befog­ta a szá­ját, a másik kezé­vel pedig meg­ra­gad­ta a nya­kát és szo­rí­ta­ni kezd­te. A nő ellen­állt a táma­dás­nak, és meg­pró­bált meg­for­dul­ni, ekkor a vád­lott az egyik kezét levet­te a szá­já­ról, de a nya­kát tovább szo­rí­tot­ta, és ököl­lel az arcán több eset­ben meg­ütöt­te, miköz­ben pénzt köve­telt tőle.

A nő kisza­ba­dult a fogás­ból, és segít­sé­gért kia­bál­va az egyik épü­let felé sza­ladt, azon­ban meg­csú­szott és elesett. A vád­lott utána ment, de a segély­ki­ál­tást töb­ben meg­hal­lot­ták és felé­jük indul­tak, erre a vád­lott elfu­tott a par­ko­ló­ból, viszont a köz­be­avat­ko­zók utol­ér­ték, és a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig visszatartották.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arcán, a nya­kán, vala­mint elesé­se miatt a tér­dén 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.