Főoldal » Hírek » A mozdonyvezető figyelmetlensége miatt majdnem összeütközött két vonat - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves moz­dony­ve­ze­tő ellen, aki­nek a figyel­met­len­sé­ge majd­nem bal­eset­hez vezetett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 24 éves férfi moz­dony­ve­ze­tő­ként dol­go­zott, és 2021 augusz­tu­sá­ban egy 40 vagon­ból álló, 583 méter hosszú teher­vo­nat­tal köz­le­ke­dett Buda­pest felől Hegyes­ha­lom irá­nyá­ba. Győr állo­má­son a II. számú vágá­nyon haladt 90 km/órás sebes­ség­gel, mikor a kijá­ra­ti jel­zőn sárga jel­zést kapott, ami azt jelen­tet­te, hogy a követ­ke­ző jelző vörös jel­zést fog adni és neki előt­te meg kell áll­nia. Erre azért volt szük­ség, hogy a teher­vo­nat elen­ged­je az állo­más­ról Hegyes­ha­lom irá­nyá­ba akkor indu­ló sze­mély­vo­na­tot, melyen kb. 36 fő utas utazott.

A vád­lott a jel­zés elle­né­re nem kez­dett fékez­ni, amit a vonat­be­fo­lyá­so­ló rend­szer ész­lelt, és önmű­kö­dő­en kény­szer­fé­ke­zett, így a vonat 91 km/h sebes­ség­ről 630 méter fék­úton állt meg, 400 méter­rel túl­ha­lad­va azon a jel­zőn, amely előtt meg kel­lett volna állnia.

Eköz­ben a sze­mély­vo­nat is elin­dult és kb. 38 km/h sebes­ség­re gyor­sult, mikor a veze­tő­je ész­lel­te a mel­let­te nagy sebes­ség­gel elha­la­dó teher­vo­na­tot és látta, hogy a vál­tók az álta­la veze­tett sze­rel­vényt a teher­vo­nat által hasz­nált vágány­ra tere­lik, ezért gyors­fé­ke­zett. A sze­mély­vo­nat veze­tő­jé­nek gyors rea­gá­lá­sa miatt a teher­vo­nat­tól 149 méter­re sike­rült megállnia.

Az eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, de a vonat­köz­le­ke­dés tel­jes hely­re­ál­lí­tá­sa öt órát vett igény­be, mely­nek során több vonat nem tudott elin­dul­ni, több pedig késett.

A moz­dony­ve­ze­tő ellen az ügyész­ség a vas­úti köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság pénz­bün­te­tés­re ítélje.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.