Főoldal » Hírek » A munkahelyén akarta megölni házastársát egy férfi - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a mun­ka­he­lyén akar­ta meg­öl­ni az egész­ség­ügyi dol­go­zó házastársát.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. júni­us 11-én meg­ölés­sel fenye­get­te meg a fele­sé­gét, majd pár nap­pal később egy leve­let írt neki, amely­ben ugyan­csak meg­ölé­sét helyez­te kilá­tás­ba, ha nem mond le a közös tulaj­do­nuk­ban lévő házuk fele tulaj­do­ni részéről.

A férfi 2022. augusz­tus 8-án meg­je­lent a szé­kes­fe­hér­vá­ri kór­ház ren­de­lő­in­té­ze­té­ben, ahol a váló­fél­ben lévő házas­tár­sa beteg­el­lá­tást vég­zett. A férfi az egyik kór­te­rem­be belép­ve a tor­ká­nál fogva meg­ra­gad­ta, a fal­hoz szo­rí­tot­ta a nőt, foj­to­gat­ta és közöl­te vele, hogy meg fogja ölni. A nő meg­pró­bált a szo­rí­tás­ból kisza­ba­dul­ni, dula­kod­tak, majd a sér­tett a föld­re került. A férfi mellé tér­delt és a magá­val vitt 10,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú pil­lan­gó­kés­sel a  nő bor­dá­ja felé szúrt. A sér­tett a tenye­ré­vel elhá­rí­tot­ta a szú­rást, azon­ban a férfi a nő láb­szá­rát is meg­vág­ta. A kór­te­rem­ben tar­tóz­ko­dó egyik beteg segít­sé­gért kiál­tott, így a férfi a táma­dást nem tudta foly­tat­ni, el akart mene­kül­ni, azon­ban a folyo­són elfogták.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett könnyű sze­mé­lyi sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban az elkö­ve­tés mód­já­ra és a táma­dott test­tá­jék­ra figye­lem­mel a súlyo­sabb sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis veszé­lye fennállt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, a letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sát, továb­bá az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kés elkob­zá­sát indítványozta.