Főoldal » Hírek » A nagylóki emberölés ügyében a segítségnyújtást elmulasztókra ügydöntő határozat született - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nyolc sze­méllyel szem­ben, akik közül négyen 2019. novem­ber 28-án, egy nagy­ló­ki ven­dég­lá­tó­ipa­ri hely tera­szán a sér­tet­tet a szék­hez kötöz­ték ittas álla­pot­ban, a továb­bi négy, idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző sze­méllyel együtt magá­ra hagy­ták, amely­nek követ­kez­té­ben a férfi elhunyt. Az ügy­ben a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sen hozta meg az íté­le­tet négy, a segít­ség­nyúj­tást elmu­lasz­tó vád­lott tekin­te­té­ben.

A vád­irat sze­rint a négy ter­helt este a sér­tet­tet leitat­ta, majd úgy dön­töt­tek, hogy a tera­szon elal­vó fér­fit a szék­hez kötö­zik. Ennek érde­ké­ben az egyi­kük a pul­tos­tól szi­ge­te­lő sza­la­got vásá­rolt, a sér­tett­re egy másik szé­ket borí­tott, majd két vád­lott társa segít­sé­gé­vel a két szé­ket az abban elhe­lyez­ke­dő sér­tet­tel a szi­ge­te­lő sza­lag­gal átte­ker­te, a vég­tag­ja­it a szé­kek lába­i­hoz, illet­ve kar­fá­i­hoz rög­zí­tet­te, miköz­ben negye­dik tár­suk a tör­tén­tek­ről fel­vé­telt készí­tett. Később a ven­dég­lá­tó­ipa­ri hely­re érke­zett a továb­bi négy vád­lott, akik­kel a sér­tett meg­kö­tö­zé­sé­ben részt­ve­vő ter­hel­tek közöl­ték, hogy a sér­tet­tet ők itat­ták és kötöz­ték le. Hár­man fény­ké­pet is készí­tet­tek a sér­tett­ről. A zárást köve­tő­en vala­mennyi vád­lott távo­zott a hely­szín­ről, azon­ban az alvó, meg­kö­tö­zött sér­tet­tet magá­ra hagy­ták.

A moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott, önmen­tés­re kép­te­len férfi az éjsza­ka folya­mán meg­pró­bált kisza­ba­dul­ni a kötö­zés­ből, amely­nek során a szé­kek­kel együtt fel­bo­rult, majd a haj­na­li órák­ban a terasz pad­ló­ján kihű­lés követ­kez­té­ben elhunyt.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szé­ken 2020. novem­ber 11. nap­ján meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen négy ter­helt a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sét beis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, így a bíró­ság íté­le­tet hozott az ügy­ben.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék íté­le­té­ben két vád­lot­tal szem­ben 1 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, két ter­helt­tel szem­ben pedig 8 hónap fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sét szab­ta ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság az utób­bi két vád­lott tekin­te­té­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fel­füg­gesz­tés pró­ba­ide­je alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll­nak.

A rend­őr­ség által az üggyel össze­füg­gés­ben köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mé­nyek és fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/holttestet-talaltak-nagylokon#1expanded

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kegyetlen-trefa