Főoldal » Archív » A nagymama az ötéves unokáját küldte lopni

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 65 éves nő ellen kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt.

2017 decem­be­ré­nek köze­pén a nő az ötéves és a négy­éves lány uno­ká­i­val az ózdi piac terü­le­tén tar­tóz­ko­dott, és az volt a szán­dé­ka, hogy alkal­mas pil­la­nat­ban kész­pénzt vagy élel­mi­szert fog eltu­laj­do­ní­ta­ni. Fel­szó­lí­tot­ta az ötéves gyer­me­ket, hogy az egyik pult­ról vegyen el egy üve­ges mogyo­ró­kré­met és hozza oda neki. A gyer­mek a fel­szó­lí­tás­nak ele­get téve egy 750 gram­mos kisze­re­lé­sű ter­mé­ket az egyik eláru­sí­tó pult­ról elvett, és átad­ta a nagy­any­já­nak, aki azt sza­tyor­ba tette és uno­ká­i­val távo­zott a piacról.

A rend­őr­jár­őrök azon­ban ész­lel­ték a cse­lek­ményt, így a nőt intéz­ke­dés alá von­ták, az eltu­laj­do­ní­tott édes­sé­get az eladó­nak visszaadták.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.