Főoldal » Archív » A nagymamát is bevonta a zöld növényi anyagok értékesítésébe a kábítószer kereskedő unoka

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt két mis­kei sze­méllyel szem­ben, akik abból éltek, hogy 2017 tava­szá­tól fél éven át Mis­kén és Kalo­csán kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó tab­let­tá­kat, poro­kat és növé­nyi anya­go­kat érté­ke­sí­tet­tek. Az őket ebben segí­tő kalo­csai nagy­ma­má­nak, továb­bá egy szin­tén kalo­csai fér­fi­nak új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt kell felelnie.

A 22 éves mis­kei férfi és 53 éves apósa 2017 tava­szán egy ház­ban lak­tak, amely­nek közö­sen hasz­nált nap­pa­li­já­ban, für­dő­szo­bá­já­ban és az após háló­szo­bá­já­ban az isme­ret­len hely­ről álta­luk közö­sen beszer­zett kábí­tó­szert és etil-hexedron tar­tal­mú poro­kat (új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat) tar­tot­ták. Itt por­ci­óz­ták ki egy digi­tá­lis mér­leg segít­sé­gé­vel a növé­nyi tör­me­lé­ke­ket és poro­kat is, ami­ket fóli­á­ba cso­ma­gol­va árul­tak kalo­csai és drág­szé­li vevő­ik­nek. A vevők a poro­kat és növé­nyi tör­me­lé­ke­ket dohánnyal össze­ke­ver­ve fogyasztották.

A fia­ta­labb férfi az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal átita­tott növé­nyi zúza­lék, a her­bál érté­ke­sí­té­sé­be bevon­ta Kalo­csán élő 68 éves nagy­ma­má­ját is, aki a lakó­kör­nye­ze­té­ben élők­nek 500-1.000,- Ft-ért árul­ta az egyen­ként kimért ada­go­kat. Épp akkor is érté­ke­sí­te­ni indult az asszony, ami­kor 2017. októ­ber 12-én ház­ku­ta­tást tar­tot­tak nála, és mel­lény­zse­bé­ből 21 darab alu­fó­li­á­ba cso­ma­golt növé­nyi tör­me­lé­ket fog­lal­tak le.

A mis­kei vád­lot­tak ingat­la­ná­ban ugyan­az­nap tar­tott ház­ku­ta­tás során 351 darab alu­fó­li­á­ba cso­ma­golt növé­nyi tör­me­lé­ket, MDMA-t tar­tal­ma­zó, koponya-6 és Hulk fel­ira­tú tab­let­tá­kat, etil-hexedron tar­tal­mú fehér poro­kat, továb­bá ada­go­lás­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket talál­tak. A lefog­lalt digi­tá­lis mér­leg felü­le­tén kan­na­bisz marad­vá­nyok vol­tak. Emel­lett a mun­ka­hellyel és rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző vád­lot­tak­tól több mint 1 mil­lió forint kész­pénzt is lefog­lal­tak. A mis­kei fér­fi­ak­tól lefog­lalt kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, annak mint­egy 3-4-szerese, de nem éri el a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

Az ügy negye­dik vád­lott­ja egy kalo­csai férfi, aki a tavaly őszi lebu­ká­sát meg­elő­ző­en abból élt, hogy mint­egy két éven át lakó­he­lyén her­bált árult a kör­nye­ze­té­ben élők­nek, köz­tük a mis­kei fér­fi­ak egyik vevő­jé­nek is.

A koráb­ban elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg sza­bad­lá­bon lévő mis­kei vád­lot­ta­kat mint társ­tet­te­se­ket az ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg a nőt és a bün­te­tett elő­éle­tű negye­dik vád­lot­tat új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel. Bűnös­sé­gük­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.