Főoldal » Archív » A nyomozás eddigi adatai alapján nem köthetők az ISIS-hez

A pén­te­ki napon ter­ro­riz­mus finan­szí­ro­zá­sa bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba vett két sze­mély a nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai alap­ján nem hoz­ha­tó össze­füg­gés­be az Isz­lám Állammal. 

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja, 2018. már­ci­us 9-én, egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a két sze­mélyt, akik a nyo­mo­zás ada­tai alap­ján logisz­ti­kai tevé­keny­ség­gel és egyéb más módon járul­tak hozzá egy, a nem­zet­kö­zi egyez­mé­nyek sze­rint ter­ror­szer­ve­zet­nek minő­sü­lő szer­ve­zet műkö­dé­sé­hez. A gyanú sze­rint tevé­keny­sé­gü­ket 2009-2010-től 2015-ig fej­tet­ték ki jel­lem­ző­en Irak terü­le­tén. Ezután szök­tek el a szer­ve­zet­től, és indul­tak el Euró­pa irá­nyá­ba. A gyanú sze­rint 2017. év végén jelent­kez­tek belé­pés­re a rösz­kei tran­zit­zó­ná­ban, és nyúj­tot­tak be menekültkérelmet. 

Az eddi­gi nyo­mo­zás során olyan adat, amely sze­rint az ISIS-szel össze­füg­gés­be hoz­ha­tó lenne a két sze­mély, nem merült fel. 

A nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon­vissza­szer­zé­si Hiva­ta­la foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mellett.