Főoldal » Hírek » A pánikgomb mentette meg a símaszkos rabló áldozatát - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a hely­be­li fér­fit, aki két hónap­pal ezelőtt símaszk­ban, egy 40 cm-es kést az eladó mell­ka­sá­hoz szo­rít­va akart kira­bol­ni egy dohány­bol­tot. Miu­tán a nőnek sike­rült a pánik­gom­bot meg­nyom­nia, a rabló elme­ne­kült.

A vád sze­rint a bajai férfi 2023. már­ci­us 7-énm dél­előtt, az arcát a sze­mek­nél kivá­gott símaszk­kal elta­kar­va, fején kapuc­ni­val, a jobb kezé­ben pedig egy 40 cm-es kés­sel bement egy bajai dohány­bolt­ba azért, hogy a bevé­telt meg­sze­rez­ze. A férfi az üzlet­be lépve az ajtó köze­lé­ben álló – épp a helyi­sé­get taka­rí­tó - eladó mell­ka­sá­hoz szo­rí­tot­ta a kést és miköz­ben a bevé­telt köve­tel­te, a kar­ját meg­ra­gad­va a pult mögé tolta. Mielőtt a pult mögé értek volna, a nő szem­be­for­dult a táma­dó­já­val és az üzlet elha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, ami miatt dula­kod­ni kezd­tek. Az eladó­nő véde­ke­zé­sül maga elé tar­tot­ta a taka­rí­tás­hoz hasz­nált part­vist, azon­ban a férfi meg­szo­rí­tot­ta a kar­ját, így az kiesett a kezé­ből. Ami­kor a rabló a pénz­tár­gép­hez ért, elkezd­te annak fiók­ját rán­gat­ni. Ezt kihasz­nál­va a sér­tett­nek sike­rült a pánik­gom­bot meg­nyom­nia, amit a táma­dó­ja ész­re­vett és inkább elme­ne­kült a hely­szín­ről. A bajai rend­őrök rövid időn belül elfog­ták a tet­test.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt két hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta. A Bajai Járás­bí­ró­ság a férfi bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és ezért vele szem­ben 4 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, vala­mint 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

Az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tás érde­ké­ben, hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be, amely­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.