Főoldal » Hírek » A pénzszállító cég munkatársának letartóztatását indítványozza az ügyészség - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint közel 15 mil­lió forin­tot vett el a rábí­zott összeg­ből egy pénz­szál­lí­tó cég alkal­ma­zott­ja, majd azt állí­tot­ta, hogy isme­ret­len sze­mé­lyek kirabolták.

2021. május 28-án beje­len­tés érke­zett a Nyír­egy­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, misze­rint az egyik helyi lakó­te­le­pen kira­bol­ták a bank­au­to­ma­tát fel­töl­tő pénz­szál­lí­tót, és közel 15 mil­lió forin­tot vit­tek el az isme­ret­len elkö­ve­tők. A rab­lás miatt elren­delt nyo­mo­zást a rend­őr­ség nagy erők­kel végez­te, és rövid időn belül bizo­nyí­té­ko­kat szer­zett arról, hogy való­já­ban nem rab­lás tör­tént, hanem a pénz­szál­lí­tó cég alkal­ma­zott­ja tulaj­do­ní­tot­ta el a rábí­zott pénzt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi fel­ada­ta az volt, hogy pénz­ki­adó auto­ma­tá­kat tölt­sön fel Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé­ben. A fenti napon eddig isme­ret­len körül­mé­nyek között a pénz­szál­lí­tó gép­ko­csi tre­zor­já­ban magá­hoz vette a nyír­egy­há­zi bank­au­to­ma­ta fel­töl­té­sé­re szánt közel 15 mil­lió forin­tot, majd azt nap­köz­ben isme­ret­len helyen elrej­tet­te. A déli órák­ban érke­zett mun­ka­tár­sá­val a lakó­te­le­pen lévő bank­au­to­ma­tá­hoz, majd az üres pénz­ka­zet­ták­kal az auto­ma­tá­hoz ment, így kike­rült mun­ka­tár­sa látó­te­ré­ből. Pár perc­cel később vissza­ment kol­lé­gá­já­hoz a kazet­ták és a szol­gá­la­ti fegy­ve­re nél­kül, majd közöl­te, hogy őt kirabolták.

A férfi jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ha­tó megalapozottan. 

Figye­lem­mel arra, hogy a nyo­mo­zás még kez­de­ti sza­ka­szá­ban van, továb­bi bizo­nyí­té­ko­kat kell besze­rez­ni, ezért fel­té­te­lez­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon meg­hi­ú­sí­ta­ná a bizo­nyí­tást, mert össze­be­szél­ne a tanúk­kal, eset­le­ges bűn­tár­sa­i­val. Erre tekin­tet­tel a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra ren­del­je el a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

Az indít­vány­ról a nyo­mo­zás bíró 2021. júni­us 4. nap­ján dönt.