Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » A pinceajtó előtt aludt el a besurranó tolvaj – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te, illet­ve magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, akin előbb a bezárt ajtók, később pedig a saját fáradt­sá­ga fogott ki.

A vád sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó férfi 2023 júni­u­sá­ban itta­san kerék­pá­ro­zott Bala­ton­szent­györ­gyön, majd a kerí­té­sen átmász­va bement az egyik ház udva­rá­ra. A vád­lott ezt köve­tő­en – azzal a szán­dék­kal, hogy onnan sze­szes italt lop­jon – meg­pró­bált beha­tol­ni a mel­lék­épü­let­be, azon­ban annak ajta­jai, illet­ve a garázs­ka­pu is zárva volt, így a férfi végül üres kéz­zel távo­zott.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét ész­lel­ve az ott­hon tar­tóz­ko­dó sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, ezért a hely­szín­re érke­ző jár­őrök nem sok­kal később elfog­ták, és a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­ták a fér­fit, akit azon­ban – mivel ittas­sá­ga miatt nem volt kihall­gat­ha­tó – rövid időn belül sza­ba­don bocsá­tot­tak. A vád­lott ezután egy mar­ca­li presszó­ban tovább foly­tat­ta az ita­lo­zást, majd a haj­na­li órák­ban egy másik ingat­lan­ra is bement, ahol azon­ban a pin­cé­hez veze­tő lép­cső­nél lefe­küdt és elaludt.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben elzá­rás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fény­ké­pet a biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te az elkö­ve­tő­ről.

Biztonsági kamera által rögzített fotó az elkövetőről.