Főoldal » Archív » A piros lámpa ellenére behajtott az útkereszteződésbe és súlyos balesetet okozott

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A vád­lott 2017. ápri­lis 2-án reg­gel 8.00 óra körü­li idő­ben Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban, nap­fé­nyes idő­ben, jó látá­si viszo­nyok között, egye­dül köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val és az egyik leg­for­gal­ma­sabb útke­resz­te­ző­dés irá­nyá­ba tartott.

A keresz­te­ző­dés­hez érve 28-32 km/h sebes­ség­gel beha­ladt annak elle­né­re, hogy a köz­le­ke­dé­si jel­ző­lám­pa az álta­la hasz­nált for­gal­mi sáv­ban már huza­mo­sabb ideje piros fényt jel­zett. A keresz­te­ző­dés­ben a vád­lott gép­ko­csi­ja neki­üt­kö­zött a hala­dá­si irá­nyát tekint­ve neki bal­ról érke­ző és sza­bad jel­zé­sen mini­má­lis sebes­ség­túl­lé­pés­sel köz­le­ke­dő motor­ke­rék­pár olda­lá­nak. Ennek követ­kez­té­ben a motor­ke­rék­pár egyen­sú­lyát veszt­ve oldal­ra borult, a jár­mű­vön utas­ként tar­tóz­ko­dó sér­tett az úttest­re esett, és 8 napon túl gyó­gyu­ló több­szö­rös csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Sérü­lé­sei mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyultak.

A motor veze­tő­je részé­ről köz­re­ha­tás a cse­lek­mény kap­csán nem álla­pít­ha­tó meg, mivel a bal­eset a meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­ség­gel tör­té­nő hala­dás ese­tén is bekö­vet­ke­zett volna.

A vád­lott súlyos gon­dat­lan­sá­gá­val alap­ve­tő köz­le­ke­dé­si sza­bályt sze­gett meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Figye­lem­mel a vád­lott bűnös­ség­re is kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­má­sá­ra a járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­ira­tot nyúj­tott be, amely­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.