Főoldal » Archív » A polgárőr parancsnokot is megverték az Ivó-napi rendezvényen

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 15 éves fiú ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A fia­tal­ko­rú vád­lott és - a vád­irat­tal nem érin­tett - társa 2016. máju­sá­ban, éjsza­ka, Aba­új­szán­tón bán­tal­maz­tak egy fér­fit, több­ször ököl­lel arcul ütöt­ték, amely­től a föld­re került, és 8 napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. A sér­tett a cse­lek­ményt köve­tő­en a tele­pü­lé­sen meg­ren­de­zett Ivó-napi ren­dez­vé­nyen a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr­jár­őrö­ket és a pol­gár­őr parancs­no­kot érte­sí­tet­te a tör­tén­tek­ről, akik meg­kezd­ték a vád­lott és társa fel­ku­ta­tá­sát, amely siker­rel járt.

Az intéz­ke­dés köz­ben azon­ban a rend­őrök mel­lől a vád­lott a pár méter­rel odébb tar­tóz­ko­dó sér­tett, és a mel­let­te lévő pol­gár­őr parancs­nok­hoz lépett, kezé­vel ütő­moz­du­la­to­kat téve. Ami­kor a vád­lott köz­vet­le­nül a pol­gár­őr parancs­nok­hoz ért, az fel­szó­lí­tot­ta, hogy áll­jon meg, azon­ban ő ököl­lel fejen ütöt­te, majd szin­tén ököl­lel a szem­kör­nyé­kén, és az állán is megütötte.

A pol­gár­őr parancs­nok a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arc fel­duz­za­dá­sá­val járó 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indít­vá­nyo­zott, egy­ide­jű párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel, azzal, hogy maga­tar­tá­si sza­bály­ként írja elő a bíró­ság, hogy vegyen részt a párt­fo­gó fel­ügye­lő által szer­ve­zett cso­por­tos foglalkozáson.