Főoldal » Archív » a Pro Cooperatione Emlékérem adományozása kapcsán Ladislav Hamran úr méltatása

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból ren­de­zett hiva­ta­li ünnep­sé­gen az Együtt­mű­kö­dé­sért ala­pí­tott Pro Coope­ra­ti­o­ne Emlék­ér­met ado­má­nyo­zott Ladis­lav Ham­ran úrnak, az euró­pai uniós meg­bí­za­tá­sa kere­té­ben a tag­ál­la­mok közöt­ti haté­kony igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés, ezen belül Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­vel kiala­kí­tott kap­cso­la­tok fej­lesz­té­se érde­ké­ben kifej­tett kima­gas­ló szak­mai munkásságáért.

Amint az az ünnep­sé­gen, a szó­be­li mél­ta­tás­ban elhangzott:

  • Ladis­lav Ham­ran úr az Euro­just szlo­vák nem­ze­ti tag­ja­ként és elnök­ké tör­tént meg­vá­lasz­tá­sa óta hosszú ideje ápol szo­ros két­ol­da­lú szak­mai kap­cso­la­to­kat Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­vel, annak veze­tő­i­vel és a konk­rét ügye­ket kép­vi­se­lő ügyé­szek­kel egyaránt;
  • ennek kere­tei között a két­ol­da­lú igaz­ság­ügyi kap­cso­la­tok inté­zé­se során a Szlo­vá­ki­á­ba kül­dött magyar­or­szá­gi meg­ke­re­sé­sek pon­tos és idő­sze­rű tel­je­sí­té­sét szem előtt tart­va járt el, a koor­di­ná­ci­ós érte­kez­le­te­ken a fel­tárt prob­lé­mák közös meg­ol­dá­sá­ra töre­ked­ve, konst­ruk­tív hoz­zá­ál­lást tanú­sí­tott, amely szá­mos hazai bün­te­tő­el­já­rás sike­rét ala­poz­ta meg;
  • az Euro­just együtt­mű­kö­dés során szer­zett több­éves, szé­les­kö­rű szak­mai és veze­tői tapasz­ta­la­ta­it két­ol­da­lú szak­mai talá­lo­zó­kon is meg­osz­tot­ta a magyar ügyé­szek­kel, így pél­dá­ul a szom­széd­ság okán is fon­tos szlo­vák tapasz­ta­la­to­kat Buda­pes­ten tar­tott Euro­just mar­ke­ting sze­mi­ná­ri­um kere­té­ben (2014);
  • gya­kor­la­ti és elmé­le­ti szak­em­ber­ként támo­gat­ta az uniós igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés haté­kony­sá­gá­nak fej­lesz­té­se terü­le­tén a magyar ügyé­szek által is kép­vi­selt, első­sor­ban az Euro­just meg­erő­sí­té­sé­re és az eddi­gi sike­res műkö­dés fel­té­te­le­i­nek meg­őr­zé­sé­re irá­nyu­ló szak­mai álláspontot;
  • a V4 leg­főbb ügyé­szi együtt­mű­kö­dés szer­ve­zé­sé­ben és lebo­nyo­lí­tá­sá­ban, sike­ré­nek elő­moz­dí­tá­sá­ban kez­de­tek­től kiemel­ke­dő sze­re­pet játszott.