Főoldal » Archív » A prostitúciós bevételt követelték

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat 3 fér­fi­vel és bűn­tár­suk­kal, egy nővel szem­ben. A zsa­ro­lók 2013. októ­ber 15. nap­ján meg­je­len­tek a sér­tett ácsi lakó­he­lyén, ahol azzal fenye­get­ték meg őt és pár­ját, ha a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szer­zett jöve­del­mé­nek felét nem adja át, rájuk gyújt­ják a házat, kinyír­ják az egész csa­lá­dot. A meg­fé­lem­lí­tett nőt és barát­ját ezt köve­tő­en belök­dös­ték a házba, majd a fér­fit vala­mennyi­en bán­tal­maz­ták. Mivel egy isme­rős meg­je­lent a hely­szí­nen, a zsa­ro­lók siet­ve elhagy­ták a házat, pénzt nem kap­tak. A sér­tett és meg­vert párja rög­tön a rend­őr­ség­hez fordult.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-Zsarolás