Főoldal » Archív » A rábízott gyermekkel végzett szexuális cselekményt a dorogi férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 49 éves fér­fi­val szemben.

A férfi rég­óta ismer­te a 10 éves kis­lány édes­any­ját, aki­vel bará­ti kap­cso­lat­ban vol­tak, ezért az asszony rend­sze­re­sen a fér­fi­ra bízta a gyer­me­két. Az elkö­ve­tő 2016 tava­szá­tól 2017 máju­sá­ig havon­ta talál­ko­zott a gyer­mek­kel, ilyen­kor strand­ra ment vele, ételt-italt vásá­rolt neki, és alkal­man­ként elő­for­dult az is, hogy kis­lány a fér­fi­nál töl­töt­te az éjsza­kát. Ebben az idő­szak­ban a férfi 5 alka­lom­mal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a kislánnyal.

Ezen túl­me­nő­en a férfi 2017. júni­us 19-én ész­re­vet­te az egyik Esztergom-kertvárosi lakó­te­le­pen szü­lői fel­ügye­let nél­kül ját­szó 7 és 6 éves kis­lá­nyo­kat, akik­hez oda­ment. A férfi gumi­cuk­rot ígér­ve a gye­re­ke­ket a köze­li domb­hoz csal­ta, majd meg­kér­te őket, hogy száll­ja­nak be a gép­ko­csi­já­ba, amit ők meg­tet­tek. A férfi ezt köve­tő­en egy fás, bok­ros terü­let­re vitte őket, ahol magát sze­mé­rem­sér­tő módon mutogatta.

A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel a fér­fi­val szem­ben akár 13 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a járá­si ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség által az elfo­gás­kor készí­tett képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szemeremserto-rendorkezen-1