Főoldal » Archív » A rendőrök elől a pincébe bújt a kábítószer termesztő - Videóval és fotókkal

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te három szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt.

A folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a két férfi és egy nő 2018. szep­tem­ber első felét meg­elő­ző­en, Gönc­rusz­ka tele­pü­lé­sen egy lakat­lan ingat­la­non, össze­sen 27 tő, 2-3 méter magas­sá­gú kan­na­bisz növényt termesztettek.

A nő tulaj­do­ná­ban lévő telek mel­lett elhe­lyez­ke­dő gazos, elha­nya­golt terü­le­ten gon­doz­ták a növé­nye­ket, körü­löt­tük a föl­det kitisz­tít­va, a terü­let­re a kerí­té­sen átmász­va jár­tak át. Az egyik férfi elkö­ve­tőt a rend­őr­jár­őrök tet­ten érték, miköz­ben a kan­na­bisz leve­le­ket szü­re­tel­te, azon­ban nem sike­rült elfog­ni, mivel elfu­tott, majd üldö­zés után a tele­pü­lés bel­te­rü­le­tén egy pin­cé­ben elbúj­va talál­ták meg. A nő tulaj­do­ná­ban álló ingat­la­non a rend­őr­ség az épü­let­ben lévő bútor­zat­ban kábí­tó­szer tör­me­lé­ket, ter­mést és anyag­ma­rad­vá­nyo­kat fog­lalt le, továb­bá a növé­nyek őrlé­sé­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket is találtak.

A gya­nú­sí­tás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát szö­ké­sük, elrej­tő­zé­sük, ille­tő­leg az össze­be­szé­lés és továb­bi tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta. A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja mind­há­rom sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.

A rend­őr­ség által készí­tett videó és fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-kannabisz-termesztok