Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » A rendőrre légpuskával támadó férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség – videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyo­moz egy férfi ellen, aki lég­pus­ká­val lőtt rá egy rendőrre.

2023. novem­ber 3-án, este, beje­len­tés érke­zett a rend­őr­ség­re, misze­rint egy Nóg­rád vár­me­gyei férfi meg­ölés­sel fenye­get­te szom­széd­ja csa­lád­ját. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nóg­rá­di férfi az intéz­ke­dő rend­őrö­ket szi­dal­maz­va fogad­ta, és kia­bál­va közöl­te velük, hogy „ha nem men­tek el pár perc múlva, meg fog­tok dög­le­ni”. A rend­őrök foly­tat­ták az intéz­ke­dést a fér­fi­val szem­ben, köz­ben azt ész­lel­ték, hogy az elkö­ve­tő egy fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat tart a kezé­ben, melyet a hiva­ta­los sze­mé­lyek irá­nyá­ba for­dí­tott, majd azzal lövést adott le az egyik rendőrre.

A lég­pus­ká­ból kilőtt löve­dék a sér­tet­tet a mell­ka­sán talál­ta el, mely­nek követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az elkö­ve­tő később újabb lövést is leadott a rend­őrök felé, amely azon­ban sen­kit nem talált el. A fér­fit az idő­köz­ben érte­sí­tett és a hely­szín­re érke­ző Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sai fog­ták el.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki nem tett val­lo­mást az ügyben.

A körül­mé­nyek­ből az álla­pít­ha­tó meg, hogy az elkö­ve­tő nem tanú­sít jog­kö­ve­tő maga­tar­tást, annak elle­né­re sem, hogy koráb­ban már bün­te­tő­el­já­rás indult elle­ne, és annak hatá­lya alatt, újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, mind­ezt oly módon, hogy szán­dé­ko­san hiva­ta­los sze­mé­lyek­re támadt.

Tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tott 2023. júni­us óta zak­la­tás miatt bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt áll, ennek elle­né­re más sér­tet­tek sérel­mé­re újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra bocsá­tá­sa ese­tén továb­bi sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el, ezért a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letartóztatását.

A kény­szer­in­téz­ke­dést a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te, a vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-rendorokre-lovoldozo-ferfit 

A fotó az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről, míg a videó az elfo­gás­kor készült. 

Az elkövetés eszköze, a légfegyver