Főoldal » Hírek » A részeg férfi eszméletlenre verte a hároméves gyermeket - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt. Az ittas férfi a barát­nő­je által rábí­zott egyik gyer­me­ket min­den indok nél­kül úgy meg­ver­te, hogy a gyer­mek az udva­ron esz­mé­let­len álla­pot­ban a föl­dön feküdt anyja visszaérkezésekor.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. már­ci­us köze­pén meg­is­mer­ke­dett egy négy gyer­me­kes anyá­val és közöt­tük sze­rel­mi kap­cso­lat ala­kult ki. A nő a hét­vé­gé­ket kis­ko­rú gyer­me­ke­i­vel együtt a vád­lott sajó­bá­bo­nyi csa­lá­di házá­ban töltötte.

2021. júni­us máso­dik felé­ben az esti órák­ban a nő vásá­rol­ni ment, ezért gyer­me­kei fel­ügye­le­tét a pár­já­ra bízta. Az ittas álla­pot­ban lévő férfi viszont isme­ret­len okból a három­éves fiút elő­ször fejen ütöt­te, majd fülé­nél fogva meg­rán­gat­ta, és végül neki­lök­te egy kemény felületnek.

Ami­kor az anya haza­ért, a gyer­me­kek közöl­ték vele, hogy a vád­lott a test­vé­rü­ket nagyon meg­ver­te. A nő azt tapasz­tal­ta, hogy a gyer­mek esz­mé­let­le­nül, sok­kos álla­pot­ban fek­szik az udva­ron. Ekkor fele­lős­ség­re vonta a fér­fit, aki viszont fel­fo­gott egy nagy­mé­re­tű kony­ha­kést, és ordí­toz­va meg­fe­nye­get­te a nőt és gyer­me­ke­it, hogy meg­öli őket. A nő a gyer­me­kek­kel együtt elme­ne­kült a ház­ból, rend­őri segít­sé­get kért, ille­tő­leg érte­sí­tet­ték a mentőszolgálatot.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a gyer­mek­nek 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú bevér­zé­ses és zúzó­dá­sos sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű – más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő – vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.