Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A részeg férfi felismerhetetlenre verte feleségét - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 54 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt, aki ittas álla­pot­ban elment a tőle külön élő fele­sé­ge barát­nő­jé­nek sajó­szent­pé­te­ri házá­ba, ott fele­sé­gé­vel vitát kez­de­mé­nye­zett, majd ököl­lel test­szer­te ütle­gel­ni kezd­te, fele­sé­ge pró­bált mene­kül­ni, de a lakás kony­há­já­ba is utána ment, és a föld­re került sér­tet­tet több­ször meg­rug­dos­ta, 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rés és bor­da­tö­rés sérü­lé­se­ket okozva.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017 októ­be­ré­ben Kana­dá­ban kötött házas­sá­got fele­sé­gé­vel, ahon­nan haza­köl­töz­tek, majd sajó­szent­pé­te­ri laká­suk­ban éltek. A férfi ita­lo­zó élet­mód­ja miatt a házas­sá­guk meg­rom­lott, 2021 máju­sá­ban a fele­sé­ge a szin­tén sajó­szent­pé­te­ri lakos barát­nő­jé­hez köl­tö­zött. 2021 augusz­tu­sá­ban egy éjsza­kai órán a vád­lott ittas álla­pot­ban meg­je­lent ebben a lakás­ban, szi­dal­maz­ta fele­sé­gét, majd fejbe rúgta és ököl­lel test­szer­te ütle­gel­ni kezdte.

A nő kime­ne­kült a szo­bá­ból, egy másik szo­bá­ba, de a vád­lott követ­te, és foly­tat­ta a bán­tal­ma­zá­sát, köz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te. A nő ott­hon tar­tóz­ko­dó barát­nő­je meg­pró­bált védel­mé­re kelni és egy éjje­li lám­pá­val fejen ütöt­te a vád­lot­tat, aki ennek követ­kez­té­ben most őrá támadt, több­ször meg­ütöt­te és közöl­te vele, hogy kegyes lesz hozzá, mert őt egy­sze­rű­en csak meg­öli, míg a fele­sé­gét meg fogja kínoz­ni. Közöl­te vele, hogy nem hagy­hat­ja el a szo­bát, és ismé­tel­ten meg­fe­nye­get­te, hogy ha moz­dul­ni mer, megöli.

Amíg a vád­lott a nőt ütöt­te, fele­sé­ge a szo­bá­ból a kony­há­ba mene­kült, de a vád­lott oda is követ­te, tovább ütöt­te és rug­dos­ta, csak akkor hagyott fel a cse­lek­mé­nyé­vel, ami­kor a ház­tu­laj­do­nos nő, aki félel­mé­ben ugyan való­óban nem mert kimen­ni a szo­bá­já­ból, de tele­fon­hí­vá­sá­ra a rend­őr­ség és a men­tők kiérkeztek.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a vád­lott fele­sé­ge 8 napon túl gyó­gyu­ló bor­da­tö­ré­se­ket, dara­bos orr­csont­tö­rést, ujjvégperc-törést szen­ve­dett el, vala­mint a bal arc­fél zúzó­dá­sos és a fül­kagy­ló több­szö­rös repesz­tett 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú sérülését.

A fele­ség barát­nő­je az ajkak és a száj­üreg nyílt sebé­vel járó 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ez okból hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.