Főoldal » Hírek » A részeg utas megütötte a jegyellenőrt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. A férfi a jegy­el­len­őre támadt. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott erő­sen ittas álla­pot­ban 2020. szep­tem­ber máso­dik felé­ben, a kora reg­ge­li órák­ban vil­la­mos­sal köz­le­ke­dett Mis­kol­con, de elaludt. Ami­kor a jármű a vég­ál­lo­más­ra ért, a vil­la­mos veze­tő­je fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon le a sze­rel­vény­ről. A vád­lott erre nem volt haj­lan­dó, ekkor a szol­gá­lat­ban lévő jegy­el­len­őr beavat­ko­zott, fel­ment a vil­la­mos­ra, közöl­te a vád­lot­tal, hogy ő jegy­el­len­őr és ő is fel­szó­lí­tot­ta, hogy távozzon.

A vád­lott csak nagyon vona­kod­va volt haj­lan­dó leszáll­ni és mielőtt elhagy­ta a jár­mű­vet, oda­lé­pett a jegy­el­len­őr­höz, és ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett zúzó­dás­sal járó, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el, de nem ter­jesz­tett elő magánindítványt.

A jegy­el­len­őr köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő vég­zés­ben, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.