Főoldal » Archív » A Római parton tört be büfékbe, vádemelés gyorsított eljárásban

A vád­lott gyors­ét­kez­dék­be tört be, a kerü­le­ti ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát indít­vá­nyoz­za vádiratában.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 25 éves férfi 2017 augusz­tu­sa és 2018 októ­be­re között a III. kerü­let Náná­si úton egy, majd a Róma par­ton továb­bi öt alka­lom­mal tört be büfék­be és gyors­ét­kez­dék­be, oly módon, hogy pony­vát vágott ki, abla­kot, redőnyt feszí­tett fel. A férfi kész­pénzt, sze­szes­italt, táb­la­gé­pet és egyéb érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el, össze­sen több száz­ezer forint értékben.

A nyo­mo­zó ható­ság 2018 novem­be­ré­ben azo­no­sí­tot­ta s elfog­ta a terheltet.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen – az üze­mel­te­tők, mint sér­tet­tek szá­má­hoz iga­zo­dó­an – négy rend­be­li lopás bűn­tet­te és vét­sé­ge miatt emelt vádat a Buda­es­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíróságon.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­ként indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, az ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést a ter­hel­tek­kel szemben.

A bíró­ság egy hóna­pon belül dönt a bün­te­tő­vég­zés meghozataláról.