Főoldal » Archív » A salgótarjáni rendőri intézkedés során elhunyt férfi ügyében vizsgálódott az ügyészség

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség készen­lé­tes ügyé­sze a hely­szí­nen tájé­ko­zó­dott.

A nyo­mo­zó főügyész­ég ügyé­sze a rend­őr­ség érte­sí­té­se alap­ján 2020. júni­us 17-én kora reg­gel meg­je­lent a rend­kí­vü­li halál­eset kivizs­gá­lá­sa miatt foly­ta­tott köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás kere­té­ben meg­tar­tott szem­lén és sze­mé­lye­sen vizs­gá­ló­dott az ügy­ben.

Az eljá­rás eddi­gi ada­tai alap­ján az ügyész­ség azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a halál oka egy­ér­tel­mű, az ügy­ben rend­őri mulasz­tás nem tör­tént.

A ren­del­ke­zés­re álló infor­má­ci­ók sze­rint nem merült fel olyan tény vagy körül­mény, amely az ügyész­sé­gi eljá­rás meg­in­dí­tá­sát indo­kol­ná.